O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Misja Urzędu
Misją Urzędu Statystycznego w Łodzi jest zapewnienie rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego realizowania badań statystycznych oraz udostępnianie informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i środowiska naturalnego.

Podstawa prawna

Urząd Statystyczny w Łodzi należy do służb statystyki publicznej, podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 443);
 • Statutu Urzędu Statystycznego w Łodzi stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi ((Dz. Urz. GUS poz. 42, z 2014 r. poz. 47, z 2017 r. poz. 19, z 2018 r. poz. 66 oraz z 2019 r. poz. 29);
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 265);
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu stanowiącego załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 5 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 6 marca 2018 r.

Główne zadania
Do głównych zadań Urzędu Statystycznego w Łodzi należy:

 • organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
 • zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, analiza oraz opracowywanie danych statystycznych, zgodnie z programem badań statystyki publicznej,
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
 • prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych:
  • REGON - podmiotów gospodarki narodowej,
  • TERYT - podziału terytorialnego kraju,
 • prowadzenie prac w zakresie klasyfikacji i nomenklatur.

Specjalizacja

Urząd Statystyczny specjalizuje się w realizacji zadań:

 • ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości - na każdym etapie prowadzonych prac - w obszarach statystyki małych i średnich przedsiębiorstw oraz warunków życia ludności;
 • związanych z wyodrębnionymi elementami procesu badania statystycznego i metodologii badań statystycznych oraz
 • bierze udział w tworzeniu, rozwoju i interpretacji standardów klasyfikacyjnych i nomenklatur,

współpracując z odpowiednimi departamentami GUS, pełniącymi rolę koordynatorów merytorycznych.

Zasięg działania

Urząd Statystyczny w Łodzi od 1 stycznia 1999 r. obejmuje swoim zasięgiem działania obszar województwa łódzkiego. Zadania wykonuje zarówno w siedzibie Urzędu w Łodzi, jak i w trzech oddziałach: w Brzezinach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

Do góry