Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Brzezinach

14.11.2022

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Statystyk ds. realizacji badań statystycznych

w Oddziale w Brzezinach

Umowa na czas określony

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: ul. Sienkiewicza 14, 95-060 Brzeziny

Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3490 zł brutto + wysługa

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • przyjmuje, ewidencjonuje, symbolizuje sprawozdania i ankiety statystyczne,
 • prowadzi kontrolę logiczną, rachunkową i merytoryczną otrzymanych materiałów statystycznych,
 • rejestruje dane przy pomocy statystycznych aplikacji i programów użytkowych,
 • weryfikuje dane kontaktowe jednostek sprawozdawczych w kartotece,
 • uczestniczy w przeprowadzaniu ankietowych badań statystycznych metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego.

Kogo potrzebujemy

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie średnie
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Urzędu w tym ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • umiejętność poszukiwania informacji
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • rzetelność
 • umiejętność współpracy
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • orientacja na klienta

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie Oddziału, występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo, schody, brak windy.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełnienia ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody /techniki naboru:

I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: pisemny test wiedzy,
III etap: rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikuj do: 30 listopada 2022

W formie papierowej na adres:
Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź z dopiskiem oferta nr 11/2022 za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres Urzędu.
Zatrudnienie od styczeń-luty.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 42/68-39-112.

Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz z art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.

Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail IOD_USLDZ@stat.gov.pl lub telefonicznie (42)683-92-31.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Publikujący informację: Monika Skorzybót
Publikacja informacji: 14.11.2022 08:00
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 10:11
Sprawdź historię zmian
Do góry