Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy statystyk ds. rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów

12.04.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:


Starszy statystyk
ds. rejestru TERYT
w Wydziale Rejestrów


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łódź
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie wykonywana w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w drzwi rozsuwane ani informację głosową. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jedna toaleta usytuowana na poziomie parteru).


ZAKRES ZADAŃ:

 • realizacja prac związanych z aktualizacją krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT  dla województwa łódzkiego, w tym aktualizacja przestrzennych baz adresowych przy wykorzystaniu oprogramowania GIS,
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, powiatowymi inspektoratami nadzoru budowlanego oraz organami służb geodezyjnych województwa łódzkiego.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Urzędu w tym: ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego,
 • rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • orientacja na klienta


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 23.04.2019 r.
Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Łodzi,
ul. Suwalska 29,
93-176 Łódź,
pok. 117 lub 104, (w godz. 815- 1615)

z dopiskiem „Oferta Nr 4/2019


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
 • kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie  kolejnego etapu rekrutacyjnego,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 42/68-39-112,
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2440  zł. brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Agnieszka Gawrońska (Urząd Statystyczny w Łodzi)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 12.04.2019 08:30
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 09:51
Sprawdź historię zmian
Do góry