Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim

26.09.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:


Starszy statystyk
ds. realizacji badań statystycznych
w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim


Wymiar etatu: pełen etat
Liczba stanowisk pracy: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

 

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa na miejscu przy monitorze z wykorzystaniem sprzętu biurowego (komputer, drukarka), praca wspomagana specjalistyczną aplikacją wspierającą pracę na stanowisku, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami, z uwagi na kontakt z respondentami praca wymagająca dużej odporności na stres, a także efektywnego porozumiewania się z ludźmi zapewniającego skuteczny obustronny przepływ informacji, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim jest zlokalizowany na I i II piętrze w budynku 7-kondygnacyjnym częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście główne do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, windy nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na parterze.

ZAKRES ZADAŃ:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, symbolizowanie sprawozdań i ankiet statystycznych,
 • przeprowadzanie kontroli logicznej, rachunkowej i merytorycznej otrzymanych materiałów statystycznych,
 • rejestrowanie danych przy pomocy statystycznych aplikacji i programów użytkowych,
 • dokonywanie wstępnej analizy opracowanego zbioru,
 • uczestniczenie w przeprowadzaniu ankietowych badań statystycznych metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego,
 • wykonywanie prac wspomagających realizację badań ankietowych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Urzędu w tym: ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów,
 • rzetelność,
 • umiejętność współpracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • orientacja na klienta


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 07.10.2019 r.
Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Łodzi,
ul. Suwalska 29,
93-176 Łódź,
pok. 117 lub 104, (w godz. 815- 1615)

z dopiskiem „Oferta Nr 8/2019”


Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz z art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail lub telefonicznie (42) 683-92-31.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
 • kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 42/68-39-112,
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2450 zł. brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Agnieszka Gawrońska (Urząd Statystyczny w Łodzi)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 26.09.2019 09:25
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 09:53
Sprawdź historię zmian
Do góry