Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy statystyk ds.realizacji badań statystycznych w Oddziale w Brzezinach

28.11.2019

Starszy statystyk

ds. realizacji badań statystycznych

w Oddziale w Brzezinach


Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

Miejsce wykonywania pracy: Oddział w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 14

Wymiar etatu: pełen etat

Liczba stanowisk pracy: 1

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa na miejscu przy monitorze z wykorzystaniem sprzętu biurowego (komputer, drukarka), praca wspomagana specjalistyczną aplikacją wspierającą pracę na stanowisku, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami, z uwagi na kontakt z respondentami praca wymagająca dużej odporności na stres ,a także efektywnego porozumiewania się z ludźmi zapewniającego skuteczny obustronny przepływ informacji, występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo, schody, brak windy.ZAKRES ZADAŃ:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, symbolizowanie sprawozdań i ankiet statystycznych,
 • przeprowadzanie kontroli logicznej, rachunkowej i merytorycznej otrzymanych materiałów statystycznych,
 • rejestrowanie danych przy pomocy statystycznych  aplikacji i programów użytkowych,
 • dokonywanie wstępnej analizy opracowanego zbioru,
 • uczestniczenie  w przeprowadzaniu ankietowych badań statystycznych metodami  wywiadu bezpośredniego i telefonicznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Urzędu w tym: ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów,
 • rzetelność,
 • umiejętność współpracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 


WYMAGANIA DODATKOWE

 • orientacja na klienta


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć do: 9.12.2019 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Urząd Statystyczny w Łodzi,

ul. Suwalska 29,

93-176 Łódź,

pok. 117 lub 104, (w godz. 815- 1615)

z dopiskiem „Oferta Nr 10/2019Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz z art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail lub telefonicznie (42) 683-92-31.


INNE INFORMACJE:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,

- etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),

- kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem
o terminie  kolejnego etapu rekrutacyjnego,

- oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,

- do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze,

- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 42/68-39-112,

- proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2600  zł. brutto + dodatek stażowy zgodnie
z obowiązującymi zasadami.

 

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor informacji: Agnieszka Gawrońska (Urząd Statystyczny w Łodzi)
Publikujący informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja informacji: 28.11.2019 08:00
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 09:54
Sprawdź historię zmian
Do góry