Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Specjalista ds. udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w Łódzkim Ośrodku Badań Regionalnych

12.09.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:


Specjalista
ds. udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych
oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

w Łódzkim Ośrodku Badań Regionalnych


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łódź
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie wykonywana w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w drzwi rozsuwane ani informację głosową. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jedna toaleta usytuowana na poziomie parteru).

ZAKRES ZADAŃ:

 • udostępnianie zbiorów Informatorium statystycznego w siedzibie Urzędu oraz przez telefon oraz obsługa zapytań skierowanych przez Infolinię Statystyczną,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego: pozyskiwanie, opracowanie zestawień danych, przygotowanie opracowań na zamówienie,
 • prowadzenie bieżącej analizy zjawisk społecznych i ekonomicznych w regionie, przygotowywanie analizy krótkookresowej oraz informacji bieżącej o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata,
 • wiedza ogólna na temat bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i regionu,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność komunikacji,
 • poszukiwanie informacji,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii,
 • wiedza na temat prowadzonych przez statystykę publiczną badań statystycznych,
 • orientacja na klienta.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 25 września 2019 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Łodzi,
ul. Suwalska 29,
93-176 Łódź,
pok. 117 lub 104, (w godz. 815- 1615)

z dopiskiem „Oferta Nr 7/2019”


Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz z art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail lub telefonicznie (42) 683-92-31.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
 • kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie  kolejnego etapu rekrutacyjnego,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 42/68-39-112,
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2440  zł. brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Agnieszka Gawrońska (Urząd Statystyczny w Łodzi)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 12.09.2019 08:30
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 09:53
Sprawdź historię zmian
Do góry