Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Operator maszyn cyfrowych (poza korpusem służby cywilnej) w Oddziale w Brzezinach

20.03.2023

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi

Poszukuje kandydatów na stanowisko

Operatora maszyn cyfrowych w Oddziale w Brzezinach

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Urząd Statystyczny w Łodzi/Oddział w Brzezinach

Zakres zadań:

 • przyjmowanie, rejestracja i ewidencjonowanie sprawozdań z zakresu statystyki gospodarczej,
 • kontrola logiczna, rachunkowa i merytoryczna sprawozdań,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań,
 • symbolizacja sprawozdań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie zasadnicze,
 • doświadczenie zawodowe minimum 3 lata,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • pozytywne podejście do klienta,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osób do celów rekrutacji na stanowisku operator maszyn cyfrowych.

Rodzaj zatrudnienia i wymiar etatu:

 • umowa na czas określony,
 • w pełnym wymiarze czasu pracy,

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: K.Piorkowska@stat.gov.pl do 31.03.2023 r.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3490,00zł. + premia kwartalna + wysługa
Forma kontaktu z pracodawcą: telefonicznie pod numer telefonu: 046/8740600


Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.
* brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy  w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.

Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail IOD_USLDZ@stat.gov.pl lub telefonicznie (42)683-92-31.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor informacji: Kamila Niewola
Publikujący informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja informacji: 20.03.2023 14:53
Sprawdź historię zmian
Do góry