Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Operator maszyn cyfrowych (poza korpusem służby cywilnej) w Łódzkim Ośrodku Badań Regionalnych

31.07.2023

Operator maszyn cyfrowych (poza korpusem służby cywilnej)

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi

Poszukuje kandydatów na stanowisko

Operatora maszyn cyfrowych w Łódzkim Ośrodku Badań Regionalnych


Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Urząd Statystyczny w Łodzi

Zakres zadań:

 • wsparcie procesu administrowania i zasilania strony internetowej Urzędu,
 • promowanie i popularyzowanie wiedzy o statystyce publicznej, zasobach informacyjnych statystyki publicznej i działalności publikacyjnej,
 • udział w procesie bieżącej analizy zjawisk społecznych i ekonomicznych badanych przez statystykę publiczną,
 • udział w badaniach regionalnych i badaniach masowych oraz w opracowywaniu materiałów statystycznych do badań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • trzyletni staż pracy (ogółem) potwierdzony świadectwami pracy,
 • wykształcenie co najmniej zasadnicze,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • znajomość podstaw języka HTML,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność współpracy
 • pozytywne podejście do klienta,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • w Urzędzie Statystycznym nie może być zatrudniona osoba, która
  w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisku ankieter*.
  * brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

Rodzaj zatrudnienia i wymiar etatu:

 • umowa o pracę na czas określony ,
 • w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dokumenty należy składać do 18.08.2023 roku drogą elektroniczną na adres:  lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 042 683-90-12.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3600,00 zł + premia kwartalna + wysługa.

Forma kontaktu z pracodawcą: telefonicznie pod numer telefonu: 042 683-90-12.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani
o terminie spotkania
telefonicznie lub poprzez e-mail.
Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy  w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.

Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail IOD_USLDZ@stat.gov.pl lub telefonicznie (42)683-92-31.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor informacji: Violetta Woźniakowska
Publikujący informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja informacji: 31.07.2023 12:41
Sprawdź historię zmian
Do góry