Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Młodszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki

27.11.2020

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Młodszy informatyk ds. obsługi informatycznej

w Wydziale Informatyki

umowa na czas określony

Wymiar etatu:1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łódź

ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

 

Wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł. brutto + wysługa.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ


OSOBA NA TYM STANOWISKU:


 • administruje i nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemów operacyjnych eksploatowanych w urzędzie,
 • zapewnia ciągłość działania serwerów, sieci, macierzy dyskowych oraz systemów IT,
 • planuje i wykonuje kopie bezpieczeństwa,
 • zapewnia wsparcie bezpośrednie i telefoniczne dla użytkowników infrastruktury,
 • administruje kontami użytkowników,
 • zarządza usługami AD, DHCP, DNS, WSUS,
 • zarządza maszynami wirtualnymi Windows Hyper–V.

KOGO POSZUKUJEMY


POTRZEBNE CI BĘDĄ (WYMAGANIA NIEZBĘDNE)


 • wykształcenie: średnie preferowane średnie informatyczne
 • znajomość systemów operacyjnych Windows w zakresie: założenia i skonfigurowania nowego profilu na stacji roboczej, zabezpieczenia danych użytkownika na stacji roboczej, konfiguracji aplikacji biurowych,
 • podstawowa znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, w tym: ustawy o statystyce publicznej,
 • rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność komunikacji,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (WYMAGANIA DODATKOWE)


 • znajomość baz danych SQL,
 • doświadczenie w administracji domenami MS Active Directory.

CO OFERUJEMY


 • indywidualny rozkład czasu pracy,
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe.

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

WARUNKI PRACY


Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie urzędu. Budynek Urzędu posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w drzwi rozsuwane ani informację głosową. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jedna toaleta usytuowana na poziomie parteru).


DODATKOWE INFORMACJE


 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany/a do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś/aś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:


 • I etap: weryfikacja formalna ofert,
 • II etap: może zostać przeprowadzony pisemny test wiedzy,
 • III etap: rozmowa kwalifikacyjna

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

APLIKUJ DO: 7 grudnia 2020


W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71605"

na adres:

Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź
z dopiskiem oferta nr 4/2020 - za pośrednictwem poczty - przesyłając na adres Urzędu.Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42/68-39-112.


Dokumenty należy złożyć do: 7.12.2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.


Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz z art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail lub telefonicznie (42)683-92-31.


 

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Młodszy informatyk ds. obsługi informatycznej

w Wydziale Informatyki

umowa na czas określony

Wymiar etatu:1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łódź

ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

 

Wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł. brutto + wysługa.


CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ


OSOBA NA TYM STANOWISKU:


 • administruje i nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemów operacyjnych eksploatowanych w urzędzie,
 • zapewnia ciągłość działania serwerów, sieci, macierzy dyskowych oraz systemów IT,
 • planuje i wykonuje kopie bezpieczeństwa,
 • zapewnia wsparcie bezpośrednie i telefoniczne dla użytkowników infrastruktury,
 • administruje kontami użytkowników,
 • zarządza usługami AD, DHCP, DNS, WSUS,
 • zarządza maszynami wirtualnymi Windows Hyper–V.

KOGO POSZUKUJEMY


POTRZEBNE CI BĘDĄ (WYMAGANIA NIEZBĘDNE)


 • wykształcenie: średnie preferowane średnie informatyczne
 • znajomość systemów operacyjnych Windows w zakresie: założenia i skonfigurowania nowego profilu na stacji roboczej, zabezpieczenia danych użytkownika na stacji roboczej, konfiguracji aplikacji biurowych,
 • podstawowa znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, w tym: ustawy o statystyce publicznej,
 • rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność komunikacji,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (WYMAGANIA DODATKOWE)


 • znajomość baz danych SQL,
 • doświadczenie w administracji domenami MS Active Directory.

CO OFERUJEMY


 • indywidualny rozkład czasu pracy,
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe.

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

WARUNKI PRACY


Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie urzędu. Budynek Urzędu posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w drzwi rozsuwane ani informację głosową. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jedna toaleta usytuowana na poziomie parteru).


DODATKOWE INFORMACJE


 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany/a do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś/aś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:


 • I etap: weryfikacja formalna ofert,
 • II etap: może zostać przeprowadzony pisemny test wiedzy,
 • III etap: rozmowa kwalifikacyjna

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

APLIKUJ DO: 7 grudnia 2020


W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71605"

na adres:

Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź
z dopiskiem oferta nr 4/2020 - za pośrednictwem poczty - przesyłając na adres Urzędu.Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42/68-39-112.


Dokumenty należy złożyć do: 7.12.2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.


Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz z art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail lub telefonicznie (42)683-92-31.


 


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor informacji: Agnieszka Gawrońska
Publikujący informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja informacji: 27.11.2020 07:00
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 09:56
Sprawdź historię zmian
Do góry