Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ekspert w Wydziale Administracyjnym (poza korpusem służby cywilnej)

20.08.2020

Ekspert w Wydziale Administracyjnym (poza korpusem służby cywilnej)

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi

poszukuje kandydatów na stanowisko

Ekspert

w  Wydziale Administracyjnym

Wymiar etatu: 1/2

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Statystyczny w Łodzi

Zakres zadań:

 • wykonywanie prac związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe,
 • trzyletni staż pracy (ogółem) potwierdzony świadectwami pracy,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • znajomość aktów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zarządzaniem nieruchomościami,
 • doświadczenie w przygotowaniu dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Rodzaj zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony.

Dokumenty należy składać do 27.08.2020 na adres:


 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.
* brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje
o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

    Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.

    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych
z naborem.

    Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.

    Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

    Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

    Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo
do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych
 w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

    Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

    Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail IOD_USLDZ@stat.gov.pl lub telefonicznie (42) 683-92-31.Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor informacji: Agnieszka Gawrońska
Publikujący informację: Renata Olczyk-Skóra
Wytworzenie informacji: 20.08.2020
Publikacja informacji: 20.08.2020 14:05
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 09:56
Sprawdź historię zmian
Do góry