Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ekspert (poza korpusem służby cywilnej) w Ośrodku Statystyki Matematycznej Urzędu Statystycznego w Łodzi

08.12.2021

 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi

Poszukuje kandydatów na stanowisko

Eksperta

w Ośrodku Statystyki Matematycznej

Wymiar etatu: 1/5

Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:

 • Urząd Statystyczny w Łodzi

Zakres zadań:

 • losowanie prób do badań reprezentacyjnych,
 • uogólnianie wyników badań realizowanych przez statystykę publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących małych przedsiębiorstw,
 • wykonywanie analiz danych z badań statystycznych wymagających zastosowania zaawansowanych metod statystycznych i matematycznych, w tym analiz związanych z dezagregacją danych,
 • wsparcie pracowników merytorycznych ośrodka wiedzą statystyczną w zakresie stosowania metody reprezentacyjnej oraz zaawansowanych technik statystycznego przetwarzania danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • trzyletni staż pracy (ogółem) potwierdzony świadectwami pracy,
 • wykształcenie wyższe o specjalności: matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne ,
 • wiedza z zakresu statystyki matematycznej, ekonometrii, metody reprezentacyjnej i teorii estymacji,
 • znajomość metod statystycznych wykorzystywanych w realizacji badań statystycznych oraz przy opracowaniu ich wyników,
 • znajomość oprogramowania SAS oraz R w zakresie niezbędnym do realizacji analiz statystycznych,
 • doświadczenie w projektowaniu lub realizacji badań statystycznych,
 • znajomość badań statystycznych statystyki publicznej dotyczących małych przedsiębiorstw,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osób do celów rekrutacji na stanowisku ekspert*.
  * brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

 

Rodzaj zatrudnienia i wymiar etatu:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • wymiar 1/5 etatu.

 

 

 

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres:   lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 042 683-90-12 do 20.12.2021 roku.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 800,00 zł + premia kwartalna + wysługa
Forma kontaktu z pracodawcą: telefonicznie pod numer telefonu: 042 683-90-12

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.
 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje
o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

    Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.

    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 22Kodeksu pracy  w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.

    Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.

    Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

    Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.

    Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo
do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych
 w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

    Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

    Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail IOD_USLDZ@stat.gov.pl lub telefonicznie (42)683-92-31.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor informacji: Violeta Woźniakowska
Publikujący informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja informacji: 08.12.2021 13:20
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 10:06
Sprawdź historię zmian
Do góry