Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Archiwista w Wydziale Organizacji (poza korpusem służby cywilnej)

07.04.2021

Archiwista w Wydziale Organizacji (poza korpusem służby cywilnej)

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi

poszukuje kandydatów na stanowisko

Archiwista

w  Wydziale Organizacji

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Proponowane wynagrodzenie 2800 zł + premia + wysługa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Urząd Statystyczny w Łodzi

Zakres zadań:

 • przyjmowanie, porządkowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej w celu zapewnienia jej odpowiedniego przechowywania,
 • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
 • udzielanie informacji w zakresie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w celu ich prawidłowego stosowania .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • dobra organizacji a pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku archiwisty oraz/lub ukończony kurs archiwisty.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisku archiwista*.

Rodzaj zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas okres próbny.

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: do 23.04.2021 r. lub za pośrednictwem poczty przesyłając na adres Urzędu Statystycznego w Łodzi, 93-176 Łódź, ul. Suwalska 29.

Forma kontaktu z pracodawcą:

 • telefonicznie pod numerami telefonów: 42 683 90 12; 42 683 92 50

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.
* brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału
w prowadzonym naborze.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje
o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

    Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.

    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych
z naborem.

    Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.

    Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

    Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

    Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo
do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych
 w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

    Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

    Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail IOD_USLDZ@stat.gov.pl lub telefonicznie (42) 683-92-31


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor informacji: Agnieszka Gawrońska
Publikujący informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja informacji: 07.04.2021 15:02
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 09:58
Sprawdź historię zmian
Do góry