Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych

17.04.2023

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi

Poszukuje kandydatów na stanowisko

Ankietera w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • praca w terenie na obszarze województwa łódzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łodzi)

Zakres zadań:

 • pozyskiwanie danych dla statystyki publicznej,
 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań,
 • komputerowa rejestracja wypełnionych ankiet.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • dwuletni staż pracy (ogółem) potwierdzony świadectwami pracy,
 • wykształcenie co najmniej średnie ,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dyspozycyjność i mobilność,
 • predyspozycja do pracy ankieterskiej, w szczególności:
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • pozytywne podejście do klienta,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisku ankieter*.
  * brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

Rodzaj zatrudnienia i wymiar etatu:

 • umowa o pracę na okres próbny ,
 • w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zadaniowy czas pracy.

Dokumenty należy składać do 05.05.2023 roku drogą elektroniczną na adres:  lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 042 683-90-12.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3490,00 zł + premia kwartalna + wysługa
Forma kontaktu z pracodawcą: telefonicznie pod numer telefonu: 042 683-90-12.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.
Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy  w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.

Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.

 Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail IOD_USLDZ@stat.gov.pl lub telefonicznie (42)683-92-31.Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor informacji: Violetta Woźniakowska
Publikujący informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja informacji: 17.04.2023 14:38
Sprawdź historię zmian
Do góry