O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

    Urząd Statystyczny w Krakowie działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 459, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1233, z późn. zm.),
 • statutu Urzędu nadanego Zarządzeniem Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2012 r. (Dz. Urz. GUS poz. 15 z późn. zm.),
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 3 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2012 r.

     Do głównych zadań US w Krakowie należy m.in:

 • zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;
 • prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;
 • prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa małopolskiego;
 • współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa małopolskiego;
 • rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa małopolskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa małopolskiego, w tym także uwzględniających porównania z innymi regionami;
 • prowadzenie badań i analiz regionalnych istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
 • wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich samorządu poprzez opracowywanie analiz dotyczących województwa małopolskiego;
 • prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa małopolskiego;
 • współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;
 • przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa małopolskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;
 • prowadzenie na terenie województwa małopolskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej we współpracy z Ośrodkiem Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;
 • prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON;
 • prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT na obszarze województwa małopolskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);
 • prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa małopolskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT i innych rejestrów statystycznych;
 • współpraca z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;
 • prowadzenie badań dotyczących obszaru województwa małopolskiego wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa małopolskiego.

     Urząd Statystyczny w Krakowie specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach: gospodarka społeczna, zdrowie i ochrona zdrowia, kultura, pomoc społeczna, piecza zastępcza i ratownictwo oraz współpracuje w tym zakresie z departamentem GUS właściwym w sprawach badań społecznych, pełniącym rolę koordynatora merytorycznego w tych obszarach na każdym etapie prowadzonych prac.

Do góry