Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Sosnowcu

06.04.2019

 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Sosnowcu

 

Miejsce wykonywania pracy: Oddział w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12

ADRES URZĘDU: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 2


WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca
na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / budynek pięciokondygnacyjny z windą / ciągi komunikacyjne są przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych / pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rejestracja i kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań, ankiet statystycznych wpływających od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych zgodnie z ustalonymi harmonogramami w celu opracowania danych.
 • Wyjaśnianie występujących rozbieżności i wstępna akceptacja wyników otrzymanych z opracowanych badań statystycznych w celu poprawnej jakości i kompletności danych.
 • Monitorowanie jednostek sprawozdawczych w celu poprawy kompletności i jakości badań.
 • Realizacja badań ankietowych dostępnymi metodami np. PAPI, CATI itp.
 • Prowadzenie archiwum oddziałowego w celu prawidłowego przechowywania dokumentów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie – średnie.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji.
 • Rzetelność.
 • Współpraca.
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna.
 • Znajomość MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość metodologii i organizacji badań.
 • Myślenie analityczne.
 • Orientacja na klienta/interesanta.

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


 • Termin składania dokumentów: 16.04.2019 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Urzędu
 • Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice

ul. Owocowa 3

z dopiskiem  oferta nr 9/2019


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3;
  40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Statystycznego
  w Katowicach (IOD) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 229; fax. 32-77-91-300; e-mail: IOD_USKce@stat.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
  nie będą też profilowane


INNE INFORMACJE


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.


Dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia wymagają własnoręcznego podpisu kandydatki/kandydata.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach


Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach informuje, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji osób na wolne stanowiska pracy prowadzonym przez Urząd Statystyczny w Katowicach dostępne są
w siedzibie Urzędu (ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice) w Wydziale Kadr i Szkolenia oraz na stronie internetowej Urzędu .

Nabór przebiega w następujących etapach: weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności
z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformowani o kolejnym etapie naboru. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie
oraz oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja
o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.  


Proponowane wynagrodzenie brutto 2492,02 + dodatek „za wysługę lat”. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 32-77-91-227.


Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Justyna Kostecka-Gębarowska (Urząd Statystyczny w Katowicach)
Publikujący informację: Beata Zawistowska (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 06.04.2019 09:00
Sprawdź historię zmian
Do góry