Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk do spraw analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych

28.05.2020

  

   Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Statystyk do spraw analiz i opracowań statystycznych

w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych


Miejsce wykonywania pracy: Katowice

ADRES URZĘDU: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1


WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca
na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / wejście główne od strony
ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze (strefa ogólnodostępna) / budynek czterokondygnacyjny bez windy / ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych /.

ZAKRES ZADAŃ

Przygotowywanie analiz krótkookresowych i informacji bieżących zgodnie z rocznym Planem wydawniczym Urzędu w celu dostarczenia odbiorcy informacji statystycznych o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

Opracowywanie zbiorczych analiz średnio- i długookresowych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz przygotowywanie zbiorczych publikacji rocznikowych.

Opracowywanie koncepcji publikacji tematycznych i innych form prezentowania informacji wynikowych z badań statystycznych (notatki sygnalne, foldery i itp.) w celu dostarczenia odbiorcy szczegółowych informacji o badanych zjawiskach społeczno-ekonomicznych.

Przygotowywanie treści anglojęzycznych w publikacjach i opracowaniach wynikających z Planu Wydawniczego Urzędu, współpracy z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucjami oraz w innych materiałach związanych z realizacją zadań ośrodka; dokonywanie tłumaczenia materiałów anglojęzycznych na język polski.

Uczestnictwo w pracach w zakresie promocji statystyki i popularyzacji jej zasobów informacyjnych
z uwzględnieniem edukacji statystycznej w celu rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

Uczestnictwo w pracach dotyczących analizy potrzeb odbiorców danych statystycznych oraz zakresu możliwych do udostępnienia danych z badań statystycznych w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników.

Uczestnictwo w pracach w zakresie przygotowania prezentacji i materiałów promocyjnych wynikających ze współpracy z samorządem terytorialnym, administracją rządową i instytucjami w celu przygotowania regionalnych opracowań analitycznych oraz zaspokojenia potrzeb informacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie – średnie.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe – poszukiwanie informacji.
 • Współpraca.
 • Rzetelność.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Znajomość MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Podstawowa wiedza statystyczna i ekonomiczna.
 • Znajomość narzędzi informatycznych służących do prac edytorsko-analitycznych oraz graficznej prezentacji danych.
 • Myślenie analityczne.
 • Kreatywność.
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w administracji.

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


 • Termin składania dokumentów: 7.06.2020 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Urzędu
 • Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice

ul. Owocowa 3

z dopiskiem  oferta nr 14/2020


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IODO) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 260; e-mail: fax 32 77 91 300
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),  a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych osobowych, podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Inne informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

 

Inne informacje: podane dane nie będą postawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.INNE INFORMACJE


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.


Dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia wymagają własnoręcznego podpisu kandydatki/kandydata.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach


Nabór przebiega w następujących etapach: weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności
z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformowani o kolejnym etapie naboru. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie
oraz oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja
o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.  


Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-77-91-212.


Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Katowicach
Autor informacji: Justyna Kostecka-Gębarowska (Wydział Kadr i Szkolenia)
Publikujący informację: Aleksandra Kornaś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie informacji: 28.05.2020
Publikacja informacji: 28.05.2020 13:30
Aktualizacja informacji: 28.05.2020 14:07
Sprawdź historię zmian
Do góry