Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych

21.04.2023

 

               

Urząd Statystyczny w Katowicach

40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

Ogłoszenie nr 119571 z dnia 21.04.2023 r.

Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Wynagrodzenie zasadnicze: nie mniej niż 3700,00. zł brutto

Ważne do 01.05.2023 r.


CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ - OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Realizuje prace związane z przeprowadzeniem badania w zakresie rachunków regionalnych – uczestniczy w obliczeniach w rachunkach regionalnych w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji badania; gromadzi i sprawdza dane źródłowe do obliczeń w rachunkach regionalnych w celu zapewnienia kompletnych i wysokiej jakości danych do badania.
 • Uczestniczy w przygotowaniu opracowań publikacyjnych z rachunków regionalnych zawierających wyniki prowadzonego badania (przygotowanie tablic, prace redakcyjne) w celu upowszechniania danych wynikowych z badania.
 • Przygotowuje dane z rachunków regionalnych do publikacji zbiorczych GUS (RSRP, MRS, RSW)i Urzędu, Banku Danych Lokalnych oraz dla urzędów statystycznych do ich roczników w celu upowszechniania danych wynikowych z prowadzonego badania.
 • Uczestniczy w przygotowaniu propozycji zapisów dotyczących prowadzonego badania do polskiej Statystyki Publicznej (w tym do rocznego i wieloletniego programu badań statystycznych) i Planu Opracowań Statystycznych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu danych wynikowych z prowadzonego badania do Obwieszczenia Prezesa GUS oraz do tablic Kwestionariusza ESA w celu realizacji zobowiązań ustawowych zarówno krajowych, jak również wobec Unii Europejskiej – dostarczenie informacji o podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekroju terytorialnym.
 • Uczestniczy w udostępnianiu informacji z rachunków regionalnych w celu rozpowszechniania danych wynikowych z badania. 

KOGO POSZUKUJEMY - POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie – średnie.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Współpraca.
 • Rzetelność.
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna.
 • Poszukiwanie informacji.
 • Znajomość MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie średnie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe – 2 lata pracy w administracji
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość zagadnień dotyczących finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, rynku kapitałowego,
  w tym ubezpieczeniowego.
 • Znajomość metod analizy statystycznej.   
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta

CO OFERUJEMY

 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenia lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pomoc rzeczowo-finansowa w trudnych sytuacjach
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. „trzynastka”
 • Nagrody jubileuszowe w zależności od udokumentowanego stażu pracy

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

 

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / budynek czterokondygnacyjny z windą / ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych/.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
  Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. 

Możesz skorzystać ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie upowszechnimy informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.

Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu – test/rozmowa rekrutacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od 1.06.2023 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ – dokumenty niezbędne

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz – dokumenty dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

 

 

APLIKUJ DO 1 maja 2023 r.

w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie nr 119571”na adres:

Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice ul. Owocowa 3

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 32-77-91-227

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://katowice.stat.gov.pl/

Dokumenty należy złożyć do 01.05.2023 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych o naborze


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 229; e-mail: fax 32 77 91 300
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim
  i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych osobowych, podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. art.6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Inne informacje o wymogu posiadania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
(m.in. Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć
w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda
na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

 • Inne informacje: podane dane nie będą postawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
  też profilowane.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Katowicach
Autor informacji: Justyna Kostecka-Gębarowska (Wydział Kadr i Szkolenia)
Publikujący informację: Aleksandra Kornaś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Publikacja informacji: 20.04.2023 12:01
Aktualizacja informacji: 24.05.2023 11:45
Sprawdź historię zmian
Do góry