Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy specjalista ds. metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych

09.11.2022


               

Urząd Statystyczny w Katowicach

40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

Ogłoszenie nr 110081 z dnia 09.11.2022 r.

Starszy specjalista ds. metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych

w Ośrodku Rachunków Regionalnych

 

Miejsce wykonywania pracy: 40-158 Katowice ul. Owocowa 3

Wymiar etatu: 2/5

Liczba stanowisk pracy: 1

Ważne do 19.11.2022 r.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ - OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Realizuje zadania związane z prowadzeniem badania w zakresie rachunków regionalnych – koordynuje i prowadzi obliczenia w rachunkach regionalnych oraz analizuje i akceptuje wyniki obliczeń w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji badania; opracowuje, weryfikuje i aktualizuje metodologię obliczeń produktu krajowego brutto i jego elementów w przekroju terytorialnym w celu wykonania obliczeń w rachunkach regionalnych; koordynuje gromadzenie i sprawdzanie oraz akceptuje dane źródłowe do obliczeń w rachunkach regionalnych w celu zapewnienia kompletnych i wysokiej jakości danych do prowadzonego badania.
 • Przygotowuje opracowania publikacyjne z rachunków regionalnych zawierające wyniki prowadzonego badania (opracowanie koncepcji, przygotowanie tablic i wyjaśnień metodycznych, wykonanie analizy, prace redakcyjne) w celu upowszechnienia danych wynikowych z badania.
 • Realizuje projekty Eurostatu i prowadzi prace badawcze mające na celu poprawę  jakości wyników badań statystycznych oraz rozwój statystyki, w tym opracowuje założenia metodyczne, wykonuje obliczenia, przeprowadza analizy statystyczne.
 • Przygotowuje zapisy dotyczące prowadzonego badania do Polskiej Statystyki Publicznej (w tym do rocznego i wieloletniego programu badań statystycznych) i Planu Opracowań Statystycznych.
 • Przygotowuje dane wynikowe z prowadzonego badania do Obwieszczenia Prezesa GUS oraz do tablic Kwestionariusza ESA w celu realizacji zobowiązań ustawowych zarówno krajowych, jak również wobec Unii Europejskiej – dostarczenie informacji o podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekroju terytorialnym.
 • Przygotowuje dane z rachunków regionalnych do publikacji zbiorczych GUS (RSRP, MRS, RSW), Banku Danych Lokalnych oraz dla urzędów statystycznych do ich roczników w celu upowszechnienia danych wynikowych z prowadzonego badania.
 • Udostępnia informacje z rachunków regionalnych w celu rozpowszechniania danych wynikowych z badania.
 • Prowadzi prace związane z opracowaniem materiałów do ewaluacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

KOGO POSZUKUJEMY - POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Znajomość MS Office
 • Doświadczenie zawodowe – 5 lat pracy w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Wystąpienia publiczne
 • Znajomość metod analizy statystycznej
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość zagadnień dot. finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, rynku kapitałowego, w tym ubezpieczeniowego
 • Znajomość problematyki Unii Europejskiej, w tym zagadnień europejskiej polityki regionalnej
 • Doświadczenie zawodowe – 2 lata pracy w realizacji badań statystycznych

CO OFERUJEMY

 • Ruchomy czas pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenia lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Pomoc rzeczowo-finansowa w trudnych sytuacjach
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / budynek czterokondygnacyjny z windą

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. 

Możesz skorzystać ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie upowszechnimy informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.

Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu – test wiedzy/rozmowa rekrutacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od 01.12.2022 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ – dokumenty niezbędne

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOŁĄCZ, JEŚLI POSIADASZ – dokumenty dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

APLIKUJ DO 19 listopada 2022 r.

w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie nr 110081 ”na adres:

Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice ul. Owocowa 3

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 32-77-91-227

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://katowice.stat.gov.pl/

Dokumenty należy złożyć do 19.11.2022 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych o naborze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 260; e-mail: fax 32 77 91 300
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych osobowych, podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Inne informacje o wymogu posiadania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru  na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą postawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Podmiot publikujący: US Katowice
Autor informacji: Justyna Kostecka-Gębarowska (Wydział Kadr i Szkolenia)
Publikujący informację: Sylwia Matyś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie informacji: 08.11.2022
Publikacja informacji: 09.11.2022 00:01
Aktualizacja informacji: 08.11.2022 13:06
Sprawdź historię zmian
Do góry