Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych

27.03.2021

                   nabór zdalny

Urząd Statystyczny w Katowicach

40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

Ogłoszenie nr 76318  z dnia 27.03.2021

Specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych

w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych

 

Miejsce wykonywania pracy: Katowice ul. Owocowa 3

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze: nie mniej niż 3200,00 zł brutto

Ważne do 6 KWIETNIA  2021

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ - OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Przygotowuje analizy krótkookresowe i informacje bieżące o sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej województwa w celu dostarczenia odbiorcom aktualnych informacji.
 • Analizuje informacje wynikowe z badań statystycznych w celu opracowania zbiorczych i tematycznych analiz średnio- i długookresowych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, publikacji rocznikowych.
 • Uczestniczy w opracowaniu koncepcji publikacji i innych form prezentowania informacji wynikowych z badań statystycznych w celu upowszechniania danych wynikowych.
 • Rozpoznaje i analizuje potrzeby użytkowników danych statystycznych w celu dostosowania oferty informacyjnej statystyki do potrzeb odbiorców zewnętrznych.
 • Inicjuje i prowadzi prace w zakresie promocji statystyki i popularyzacji jej zasobów informacyjnych z uwzględnieniem edukacji statystycznej oraz marketingu wydawnictw w celu rozpowszechnienia wynikowych informacji statystycznych.
 • Monitoruje rynek odbiorców danych statystycznych w celu przygotowania i bieżącej weryfikacji rozdzielników publikacji i opracowań statystycznych.
 • Przygotowuje prezentacje i materiały promocyjne wynikające ze współpracy z samorządem terytorialnym, administracją rządową i instytucjami, bierze udział we wspólnych przedsięwzięciach publikacyjnych w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych, wsparcia procesów decyzyjnych, przygotowania opracowań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

 

KOGO POSZUKUJEMY - POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata praca w administracji
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rzetelność
 • Znajomość MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wiedza statystyczna i ekonomiczna
 • Znajomość zasad analizy statystycznej
 • Znajomość narzędzi informatycznych do prac edytorsko-analitycznych oraz graficznej prezentacji danych
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

CO OFERUJEMY

 • Ruchomy czas pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenia lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Pomoc rzeczowo-finansowa w trudnych sytuacjach
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

 

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / wejście główne od strony ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko
na parterze (strefa ogólnodostępna) / praca w budynku czterokondygnacyjnym - bez windy / ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych /.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. 

 

Możesz skorzystać ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie upowszechnimy informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.

Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu – rozmowa rekrutacyjna.

 

Pracę możesz rozpocząć od 01.05.2021 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ – dokumenty niezbędne

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

 

APLIKUJ DO 6 KWIETNIA 2021

w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie nr 76318”na adres:

Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice ul. Owocowa 3

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 32-77-91-212

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://katowice.stat.gov.pl/

Dokumenty należy złożyć do 6.04.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych o naborze.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 260; e-mail: fax 32 77 91 300
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych osobowych, podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Inne informacje o wymogu posiadania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

 

Inne informacje: podane dane nie będą postawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Katowicach
Autor informacji: Justyna Kostecka-Gębarowska (Wydział Kadr i Szkolenia)
Publikujący informację: Aleksandra Kornaś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie informacji: 26.03.2021
Publikacja informacji: 27.03.2021 00:01
Sprawdź historię zmian
Do góry