Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Konsultant do spraw metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Publicznych

12.03.2020

  

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko


Konsultant

do spraw  metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych
w Ośrodku Rachunków Publicznych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Katowice
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Katowicach 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3


Wymiar etatu: niepełny etat (1/5 etatu)
Liczba stanowisk pracy: 1

 

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / wejście główne od strony ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze (strefa ogólnodostępna) / praca w budynku czterokondygnacyjnym/ ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych /.


ZAKRES ZADAŃ

 • Konsultuje i doradza w zakresie prac badawczych, metodologicznych i analitycznych dotyczących rozwoju badania statystycznego regionalnych rachunków publicznych w celu rozwoju metodologii wykonania obliczeń w rachunkach publicznych; opracowuje, weryfikuje i aktualizuje metodologię obliczeń dochodów i wydatków publicznych w przekroju terytorialnym, przyjętą organizację oraz oprogramowanie w celu wykonania obliczeń w rachunkach publicznych i poprawy jakości opracowywanych danych.
 • Doradza, konsultuje, sprawdza i akceptuje w sprawie danych źródłowych do obliczeń w rachunkach publicznych w celu zapewnienia kompletnych i wysokiej jakości danych do prowadzonego badania; analizuje i akceptuje wyniki obliczeń w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji.
 • Realizuje projekty Eurostatu i prowadzi prace badawcze mające na celu poprawę jakości wyników badań statystycznych oraz rozwój statystyki, w tym opracowuje założenia metodyczne, wykonuje obliczenia, przeprowadza analizy statystyczne.
 • Przygotowuje opracowania publikacyjne z rachunków publicznych zawierające wyniki prowadzonego badania (opracowanie koncepcji, przygotowanie tablic i wyjaśnień metodycznych, wykonanie analizy, prace redakcyjne), w celu upowszechnienia danych wynikowych z badania.
 • Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych i branżowych w celu promocji i popularyzacji statystyki publicznej w zakresie rachunków publicznych.
 • Przygotowuje prezentacje i materiały promocyjne z zakresu działalności Ośrodka, bierze aktywny udział we wspólnych przedsięwzięciach badawczych, spotkaniach z samorządem terytorialnym, administracją rządową i innymi instytucjami w celu rozwoju metodologii oraz zaspokojenia potrzeb informacyjnych dotyczących rachunków publicznych.
 • Doradza i konsultuje w zakresie przygotowania zapisów dotyczących prowadzonego badania
  do Polskiej Statystyki Publicznej (w tym do rocznego i wieloletniego programu badań statystycznych)
  w celu uzyskania w danym obszarze oczekiwanych wyników.
 • Doradza i konsultuje w zakresie przetwarzania danych statystycznych w celu opracowania danych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Znajomość zagadnień dotyczących finansów publicznych.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Współpraca.
 • Komunikacja interpersonalna i komunikacja pisemna.
 • Znajomość MS Office.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Doświadczenie zawodowe – 3 lata w obszarze ekonomii, finansów publicznych lub kierunków pokrewnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Stopień doktora nauk ekonomicznych
 • Doświadczenie zawodowe – 1 rok praca dydaktyczna na uczelni
 • Znajomość zagadnień dotyczących finansów przedsiębiorstw
 • Znajomość problematyki Unii Europejskiej, w tym zagadnień europejskiej polityki regionalnej 
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Wystąpienia publiczne
 • Znajomość metod analizy statystycznej
 • Znajomość zasad rachunkowości

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego i dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego i dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Termin składania dokumentów: 22.03.2020 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Urzędu
 • Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia
40-158 Katowice
ul. Owocowa 3

z dopiskiem  oferta nr 12/2020


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 229; fax. 32-77-91-300; e-mail:
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentacji po przeprowadzonym naborze.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia
  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie określonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia wymagają własnoręcznego podpisu kandydatki/kandydata.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:
https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach informuje, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących
w procesie rekrutacji osób na wolne stanowiska pracy prowadzonym przez Urząd Statystyczny w Katowicach dostępne są w siedzibie Urzędu (ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice) w Wydziale Kadr i Szkolenia oraz na stronie internetowej Urzędu .

Nabór przebiega w następujących etapach: weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności
z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformowani o kolejnym etapie naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie oraz oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.

Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-77-91-227


Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek,  niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Katowicach
Autor informacji: Justyna Kostecka-Gębarowska (Wydział Kadr i Szkolenia)
Publikujący informację: Aleksandra Kornaś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie informacji: 12.03.2020
Publikacja informacji: 12.03.2020 06:59
Aktualizacja informacji: 14.04.2020 08:17
Sprawdź historię zmian
Do góry