Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Kierownik działu ds. zarządzania w Dziale Analiz i Opracowań Statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych

12.06.2020

   

   Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Kierownik działu ds. zarządzania w Dziale Analiz i Opracowań Statystycznych

w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych

 

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

ADRES URZĘDU: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

 

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca
na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / wejście główne od strony
ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze (strefa ogólnodostępna) / budynek czterokondygnacyjny bez windy / ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych /.

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizuje i kieruje pracami działu w zakresie opracowywania analiz i innych publikacji statystycznych Urzędu, w tym na rzecz monitorowania i oceny polityki spójności na poziomie regionalnym, w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych.
 • Analizuje informacje wynikowe z badań statystycznych w celu przygotowania zbiorczych i tematycznych publikacji oraz opracowań statystycznych, jak również projektowania innych form zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców, w tym na rzecz monitorowania i oceny polityki spójności na poziomie regionalnym.
 • Inicjuje i koordynuje prace w zakresie opracowania koncepcji, jak również przygotowania merytorycznego i redakcyjnego analiz oraz opracowań statystycznych, ujętych w planie wydawniczym oraz pozaplanowych, w tym na potrzeby monitorowania i oceny polityki spójności na poziomie regionalnym, w celu rozpowszechniania wyników badań statystycznych.
 • Inicjuje i koordynuje prace w zakresie rozpoznania potrzeb odbiorców zewnętrznych na badania regionalne i analizy w przekrojach terytorialnych w celu projektowania metod, form i  zaspokajania oraz opracowania planu wydawniczego Urzędu.
 • Przygotowuje prezentacje i materiały informacyjne wynikające ze współpracy Urzędu z samorządem terytorialnym, administracją rządową i instytucjami, bierze udział we wspólnych przedsięwzięciach publikacyjnych.
 • Inicjuje i koordynuje współpracę z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za projektowanie
  i realizacje polityki rozwoju regionalnego.
 • Współpracuje z Komitetem Redakcyjnym GUS w celu kształtowania systemu publikacyjnego oraz polityki informacyjnej.    

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie – wyższe.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Zarządzanie ludźmi (motywowanie i informacja zwrotna, delegowanie i kontrola, radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych).
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Współpraca.
 • Komunikacja interpersonalna i komunikacja pisemna.
 • Znajomość MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat – praca w zakresie przygotowania analiz i opracowań.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych do analizy danych.
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Zarządzanie strategiczne.
 • Myślenie analityczne.
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata - praca w statystyce publicznej.

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego i dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 • Termin składania dokumentów: 23.06.2020 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Urzędu
 • Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice

ul. Owocowa 3

z dopiskiem oferta nr 20/2020

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IODO) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 260; e-mail:
  fax 32 77 91 300
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych osobowych, podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Inne informacje o wymogu posiadania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne,
aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

 

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 

INNE INFORMACJE

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

Dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia wymagają własnoręcznego podpisu kandydatki/kandydata.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach

 

Nabór przebiega w następujących etapach: weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności
z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformowani o kolejnym etapie naboru. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie
oraz oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja
o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.  

 

Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-77-91-212.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Katowicach
Autor informacji: Justyna Kostecka-Gębarowska (Wydział Kadr i Szkolenia)
Publikujący informację: Aleksandra Kornaś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie informacji: 12.06.2020
Publikacja informacji: 12.06.2020 14:30
Sprawdź historię zmian
Do góry