Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Główny specjalista do spraw metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych

30.01.2024

Urząd Statystyczny w Katowicach 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

Ogłoszenie nr 133072  z dnia 30.01.2024 r.

Główny specjalista do spraw metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych
w Ośrodku Rachunków Regionalnych

 

Miejsce wykonywania pracy: 40-158 Katowice ul. Owocowa 3

Wymiar etatu: 0,5

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze: nie mniej niż 3000,00 zł brutto

Ważne do 09.02.2024 r.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ - OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Koordynuje i prowadzi obliczenia w rachunkach regionalnych w zakresie metodologii  produktu krajowego brutto i jego elementów w przekroju terytorialnym oraz analizuje i akceptuje wyniki tych obliczeń.
 • Koordynuje gromadzenie i sprawdzanie oraz akceptuje dane źródłowe do obliczeń w rachunkach regionalnych.  
 • Przygotowuje opracowania publikacyjne z rachunków regionalnych zawierające wyniki prowadzonego badania (opracowanie koncepcji, przygotowanie tablic i wyjaśnień metodycznych, wykonanie analizy, prace redakcyjne) w celu upowszechnienia danych wynikowych z badania. 
 • Realizuje projekty z Eurostatu i prowadzi prace badawcze mające na celu poprawę jakości wyników badań statystycznych oraz rozwój statystyki, w tym opracowuje założenia metodyczne, wykonuje obliczenia, przeprowadza analizy statystyczne.

KOGO POSZUKUJEMY - POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie – wyższe.
 • Znajomość języka angielskiego – poziom bardzo dobry.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat - praca w administracji
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Współpraca.
 • Rzetelność.
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna.
 • Znajomość MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Wystąpienia publiczne
 • Znajomość metod analizy statystycznej
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość zagadnień dotyczących  finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, rynku kapitałowego, w tym ubezpieczeniowego. 
 • Znajomość problematyki Unii Europejskiej, w tym zagadnień europejskiej polityki regionalnej.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata - praca w realizacji badań statystycznych.

CO OFERUJEMY

 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenia lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • Nagrody jubileuszowe w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pomoc rzeczowo-finansowa w trudnych sytuacjach
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.


WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca
na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / budynek czterokondygnacyjny z windą /.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
  Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. 

Możesz skorzystać ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie upowszechnimy informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.

Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu – test wiedzy/rozmowa rekrutacyjna.


Pracę możesz rozpocząć od 1 marca 2024 r.


----------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ – dokumenty niezbędne

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia  22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę
  w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.  

DOŁĄCZ JEŚLI POSIADASZ – dokumenty dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji badań statystycznych.

APLIKUJ DO 09.02.2024 r.

w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie nr 133072 ”na adres:

Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice ul. Owocowa 3

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 32-77-91-227

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://katowice.stat.gov.pl/

Dokumenty należy złożyć do 09.02.2024 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych o naborze


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 260; e-mail: fax 32 77 91 300
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim
  i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych osobowych, podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia
  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Inne informacje o wymogu posiadania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
(m.in. Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć
w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda
na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 


Inne informacje: podane dane nie będą postawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
też profilowane.


Podmiot publikujący: US Katowice
Publikujący informację: Sylwia Matyś
Wytworzenie informacji: 29.01.2024
Publikacja informacji: 30.01.2024 00:01
Sprawdź historię zmian
Do góry