Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Zabrze

04.03.2022


Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych


Miejsce wykonywania pracy: praca w terenie, na obszarze woj. śląskiego w szczególności: teren miasta Zabrze


ADRES URZĘDU: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

WYMIAR ETATU:  pełny etat w zadaniowym systemie czasu  pracy

LICZBA STANOWISK: 1

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE:  2510,0 zł brutto + dodatek stażowy + premia regulaminowa 20%

WAŻNE DO:  10 marca 2022 r.        


WARUNKI PRACY:

praca związana z bezpośrednim kontaktem z respondentem / realizacja badań ankietowych w terenie związana z przeprowadzaniem wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / udział w szkoleniach, spotkaniach – także wyjazdowych / praca w zadaniowym systemie czasu pracy


ZAKRES ZADAŃ:

 • realizacja badań ankietowych w terenie wymagająca bezpośrednich wywiadów z respondentami mająca na celu pozyskiwanie danych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,
 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy,
 • sporządzanie meldunków i raportów z przeprowadzonych badań,
 • przeprowadzanie wywiadów przez telefon metodą CATI,
 • dbanie o wizerunek statystyki publicznej w społeczeństwie.

KOGO POSZUKUJEMY – POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe):

 • komunikatywność i systematyczność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • odporność na stres,
 • rzetelność i terminowość
 • dyspozycyjność i mobilność

ZAPEWNIAMY:

 • stabilne zatrudnienie w jednostce administracji państwowej na podstawie umowy o pracę, elastyczny, zadaniowy czas pracy,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • stałe wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny, w szczególności: dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników „zielona szkoła”, pomoc rzeczowo-finansowa w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV, List motywacyjny /dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem/
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

DOSTĘPNOŚĆ:

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Termin składania dokumentów: 10.03.2022 r.
 • Dokumenty (CV + list motywacyjny) można składać:
  • pocztą na adres Urzędu - decyduje data stempla pocztowego
  • osobiście w Urzędzie
  • na adres e-mail:

Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice ul. Owocowa 3

z dopiskiem:  oferta pracy - ankieter


INNE INFORMACJE:

Nabór przebiega w dwóch etapach:

 • etap I - weryfikacja formalna ofert,
 • etap II - rozmowa kwalifikacyjna za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez aplikację Webex.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 327791228 lub 327791291.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 229; fax. 32-77-91-300; e-mail:

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza służbą cywilną oraz archiwizacja dokumentacji po przeprowadzonym naborze.

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.

Uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach informuje, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji osób na wolne stanowiska pracy prowadzonym przez Urząd Statystyczny w Katowicach dostępne są w siedzibie Urzędu (ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice) w Wydziale Kadr i Szkolenia oraz na stronie internetowej Urzędu .


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Katowicach
Autor informacji: Joanna Stolarzewicz (Wydział Kadr i Szkolenia)
Publikujący informację: Sylwia Matyś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie informacji: 04.03.2022
Publikacja informacji: 04.03.2022 10:10
Aktualizacja informacji: 04.03.2022 12:50
Sprawdź historię zmian
Do góry