Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren Miasta Katowice

04.02.2020

   

 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych

 

Miejsce wykonywania pracy: praca w terenie na obszarze woj. śląskiego w szczególności:

teren Miasta Katowice – 2 etaty

 

ADRES URZĘDU: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

WYMIAR ETATU: pełny etat w zadaniowym systemie czasu  pracy


WARUNKI PRACY

praca związana z bezpośrednim kontaktem z respondentem / realizacja badań ankietowych
w terenie związana z przeprowadzaniem wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
lub formularzy papierowych / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / udział w szkoleniach, spotkaniach – także wyjazdowych / praca w zadaniowym systemie czasu pracy


ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja badań ankietowych w terenie wymagająca bezpośrednich wywiadów z respondentami mająca
  na celu pozyskiwanie danych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,
 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy,
 • sporządzanie meldunków i raportów z przeprowadzonych badań,
 • przeprowadzanie wywiadów przez telefon metodą CATI,
 • dbanie o wizerunek statystyki publicznej w społeczeństwie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),

WYMAGANIA DODATKOWE


 • komunikatywność i systematyczność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • odporność na stres,
 • rzetelność i terminowość
 • dyspozycyjność i mobilność,

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV, List motywacyjny /dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem/
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

TERMINY I MIEJSCE SKAŁDANIA DOKUMENTÓW


 • Termin składania dokumentów: 29.02.2020 r.
 • Dokumenty można składać:
  • pocztą - decyduje data stempla pocztowego
  • osobiście do Urzędu
  • na adres:
 • Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice ul. Owocowa 3

Oferta nr 4/2020


INNE INFORMACJE


Nabór przebiega w dwóch etapach:

 • etap I - weryfikacja formalna ofert,
 • etap II - rozmowa kwalifikacyjna

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-77-91-228 lub 32-77-91-291.
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3;
  40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 229; fax. 32-77-91-300; e-mail:
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza służbą cywilną
  oraz archiwizacja dokumentacji po przeprowadzonym naborze.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim
  i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach informuje, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących
w procesie rekrutacji osób na wolne stanowiska pracy prowadzonym przez Urząd Statystyczny w Katowicach dostępne są w siedzibie Urzędu (ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice) w Wydziale Kadr i Szkolenia oraz na stronie internetowej Urzędu .


Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Katowicach
Autor informacji: Justyna Kostecka-Gębarowska
Publikujący informację: Aleksandra Kornaś
Publikacja informacji: 04.02.2020 12:59
Aktualizacja informacji: 08.04.2020 06:24
Sprawdź historię zmian
Do góry