Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren Bieruń, Lędziny i Chełm Śląski

14.07.2020

    

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych


Miejsce wykonywania pracy: praca w terenie na obszarze woj. śląskiego w szczególności:

teren miasta Bieruń, Lędziny i gminę Chełm Śląski – 1 etat

 

ADRES URZĘDU: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

WYMIAR ETATU: pełny etat w zadaniowym systemie czasu  pracy

 

WARUNKI PRACY

praca związana z bezpośrednim kontaktem z respondentem / realizacja badań ankietowych terenie związana z przeprowadzaniem wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / udział w szkoleniach, spotkaniach – także wyjazdowych / praca w zadaniowym systemie czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja badań ankietowych w terenie wymagająca bezpośrednich wywiadów
  z respondentami mająca na celu pozyskiwanie danych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,
 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy,
 • sporządzanie meldunków i raportów z przeprowadzonych badań,
 • przeprowadzanie wywiadów przez telefon metodą CATI,
 • dbanie o wizerunek statystyki publicznej w społeczeństwie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność i systematyczność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • odporność na stres,
 • rzetelność i terminowość
 • dyspozycyjność i mobilność,

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV, List motywacyjny /dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem/
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Termin składania dokumentów: 24.07.2020 r.
 • Dokumenty można składać:
  • pocztą na adres Urzędu - decyduje data stempla pocztowego
  • osobiście w Urzędzie
  • na adres e-mail:

Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice ul. Owocowa 3

z dopiskiem oferta nr 25/2020

 

INNE INFORMACJE

Nabór przebiega w dwóch etapach:

 • etap I - weryfikacja formalna ofert,
 • etap II - rozmowa kwalifikacyjna

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-77-91-228 lub 32-77-91-291.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego
  w Katowicach ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych
  Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice
  tel. 32 77 91 229; fax. 32-77-91-300; e-mail:
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza służbą cywilną oraz archiwizacja dokumentacji po przeprowadzonym naborze.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach informuje, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji osób na wolne stanowiska pracy prowadzonym przez Urząd Statystyczny w Katowicach dostępne są w siedzibie Urzędu (ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice) w Wydziale Kadr i Szkolenia oraz na stronie internetowej Urzędu https://katowice.stat.gov.pl/informacje-o-urzedzie/ochrona-danych-osobowych/ lub są udostępniane każdej zainteresowanej osobie
po złożeniu wniosku w tym zakresie na adres: .

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Katowicach
Autor informacji: Justyna Kostecka-Gębarowska (Wydział Kadr i Szkolenia)
Publikujący informację: Aleksandra Kornaś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie informacji: 14.07.2020
Publikacja informacji: 14.07.2020 16:16
Aktualizacja informacji: 14.07.2020 16:22
Sprawdź historię zmian
Do góry