Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych

15.01.2024

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych

 

Miejsce wykonywania pracy: praca w terenie, na obszarze woj. śląskiego w szczególności:

 • teren miasta Ruda Śląska – 1 etat
 • teren miasta Zabrze – 1 etat
 • terem miasta Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie – 1 etat

ADRES URZĘDU: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3

WYMIAR ETATU:  pełny etat w zadaniowym systemie czasu  pracy

Umowa na okres próbny

 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE:  nie mniej niż minimalne wynagrodzenie

WAŻNE DO:  26 stycznia 2024 r.

WARUNKI PRACY:

praca związana z bezpośrednim kontaktem z respondentem / realizacja badań ankietowych w terenie związana
z przeprowadzaniem wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / udział w szkoleniach, spotkaniach

– także wyjazdowych / praca w zadaniowym systemie czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ:

 • realizacja badań ankietowych w terenie wymagająca bezpośrednich wywiadów z respondentami mająca
  na celu pozyskiwanie danych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,
 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy,
 • sporządzanie meldunków i raportów z przeprowadzonych badań,
 • przeprowadzanie wywiadów przez telefon metodą CATI,
 • dbanie o wizerunek statystyki publicznej w społeczeństwie.

KOGO POSZUKUJEMY – POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe):

 • komunikatywność i systematyczność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • odporność na stres,
 • rzetelność i terminowość
 • dyspozycyjność i mobilność,

ZAPEWNIAMY:

 • stabilne zatrudnienie w jednostce administracji państwowej na podstawie umowy o pracę,
 • zadaniowy czas pracy,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • stałe wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny, w szczególności: dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie
  do wypoczynku dzieci pracowników „zielona szkoła”, pomoc rzeczowo-finansowa w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV, List motywacyjny /dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem/
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisku ankieter - brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze;
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat
  nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 

DOSTĘPNOŚĆ:

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
z niepełnosprawnościami wynosi co najmniej 6%.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Termin składania dokumentów: 26.01.2024 r.
 • Dokumenty (CV + list motywacyjny+ kopie dokumentów + oświadczenia można składać:
  • pocztą na adres Urzędu - decyduje data stempla pocztowego
  • osobiście w Urzędzie
  • na adres e-mail: z dopiskiem na które miasto się aplikuje np:  „ankieter Ruda Śląska” lub „ankieter Zabrze” lub „ankieter Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie”

Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydział Kadr i Szkolenia

40-158 Katowice ul. Owocowa 3

z dopiskiem:  „ankieter Ruda Śląska” lub „ankieter Zabrze” lub „ankieter Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie”


INNE INFORMACJE:

Nabór przebiega w dwóch etapach:

 • etap I - weryfikacja formalna ofert,
 • etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 327791212 lub 327791291.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3;
  40-158 Katowice tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD) ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice tel. 32 77 91 229; fax. 32-77-91-300; e-mail:
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza służbą cywilną oraz archiwizacja dokumentacji po przeprowadzonym naborze.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim
  i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.
 • Uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach informuje,
że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji osób na wolne stanowiska pracy prowadzonym przez Urząd Statystyczny w Katowicach dostępne są w siedzibie Urzędu (ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice) w Wydziale Kadr i Szkolenia oraz na stronie internetowej Urzędu .


Podmiot publikujący: US Katowice
Publikujący informację: Sylwia Matyś
Wytworzenie informacji: 15.01.2024
Publikacja informacji: 15.01.2024 14:30
Aktualizacja informacji: 16.01.2024 09:35
Sprawdź historię zmian
Do góry