O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Gdańsku działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2022 poz. 459),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2022 poz. 1691),
 • zarządzenia nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku (Dz. Urz. GUS 2012 poz. 58 z późn. zm.),
 • Regulaminu organizacyjnego Urzędu Statystycznego w Gdańsku (załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 12 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2021 r.).

Zadania Urzędu Statystycznego w Gdańsku:

 • przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych;
 • zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;
 • prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;
 • prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa pomorskiego;
 • współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa pomorskiego;
 • rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa pomorskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa pomorskiego;
 • prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
 • wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym;
 • prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa pomorskiego;
 • współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;
 • przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa pomorskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;
 • prowadzenie na terenie województwa pomorskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;
 • prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON;
 • prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa pomorskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);
 • prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa pomorskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) i rejestrów statystycznych;
 • współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;
 • prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa pomorskiego.

Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, współpracując z właściwymi departamentami GUS i urzędami statystycznymi w zakresie realizacji:

 • prac związanych z badaniami statystycznymi w obszarze edukacji i kapitału ludzkiego,
 • zadań ogólnokrajowym w zakresie statystyki warunków pracy, chorób zawodowych oraz badań pracy niezarobkowej, w tym wolontariatu,
 • prac związanych z badaniami statystycznymi w obszarze statystyki aktywności ekonomicznej ludności w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Do góry