O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Białymstoku należy do służb statystyki publicznej podległych Głównemu Urzędowi Statystycznemu i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 poz. 443),
 • statutu Urzędu wprowadzonego zarządzeniem nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. GUS poz. 39 z późniejszymi zmianami),
 • regulaminu organizacyjnego Urzędu wprowadzonego zarządzeniem nr 11 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2019 r. (z późniejszymi zmianami),
 • innych obowiązujących Urząd przepisów prawa.

Zgodnie ze statutem, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa GUS z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku (Dz. Urz. GUS poz. 39 z późniejszymi zmianami) zakres zadań Urzędu obejmuje:

 • przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych;
 • zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;
 • prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;
 • prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa podlaskiego;
 • współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa podlaskiego;
 • rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa podlaskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa podlaskiego;
 • prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
 • wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym;
 • prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa podlaskiego;
 • współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;
 • przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa podlaskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;
 • prowadzenie na terenie województwa podlaskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;
 • przygotowywanie metodologii, prowadzenie badań i analiz oraz opracowywanie publikacji dotyczących ekoregionu „Zielone Płuca Polski”;
 • prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON;
 • prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa podlaskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);
 • prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa podlaskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) i rejestrów statystycznych;
 • współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie podlaskim prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;
 • prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa podlaskiego.

Urząd Statystyczny w Białymstoku specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach:

 • statystyki ochrony środowiska;
 • statystyki ochrony przyrody;
 • statystyki leśnictwa, w tym rachunków środowiskowo-ekonomicznych dla lasów;
 • zielonej gospodarki;
 • gospodarki senioralnej.

Urząd realizuje zadania w obszarze statystyki ochrony środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa współpracując z właściwym departamentem GUS, dotyczące w szczególności:

 • prowadzenia prac metodologicznych;
 • przygotowywania operatów, tworzenia kartotek, wzorów formularzy oraz usprawniania procesu zbierania danych i doskonalenia wykorzystywanych narzędzi badawczych;
 • zbierania, gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych;
 • opracowywania wyników badań oraz oceny jakości danych;
 • inicjowania, planowania i programowania badań statystycznych;
 • identyfikacji administracyjnych źródeł danych oraz prowadzenia prac umożliwiających ich wykorzystanie w badaniach statystycznych;
 • projektowania, programowania i utrzymania systemów informatycznych na potrzeby realizacji badań;
 • współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w obszarze metodologii badań, w tym uczestnictwo w pracach zespołów międzyresortowych i międzynarodowych;
 • tworzenia i prowadzenia baz danych statystycznych;
 • przygotowywania publikacji i opracowań statystycznych.

Urząd, jako jednostka autorska badania w zakresie rachunków środowiskowo-ekonomicznych dla lasów, realizuje zadania dotyczące w szczególności:

 • doskonalenia metodologii rachunków;
 • opracowywania rachunków.

Urząd, jako jednostka autorska badania zielonej gospodarki, realizuje zadania dotyczące w szczególności:

 • prowadzenia prac metodologicznych;
 • identyfikacji administracyjnych źródeł danych i ich wykorzystania w badaniu;
 • współpracy z gestorami administracyjnych źródeł danych;
 • przygotowywania publikacji i opracowań statystycznych.

Urząd, jako jednostka autorska badań z zakresu gospodarki senioralnej, realizuje zadania dotyczące w szczególności:

 • prowadzenia prac metodologicznych;
 • inicjowania, planowania, programowania i realizacji badań statystycznych;
 • identyfikacji administracyjnych źródeł danych oraz prowadzenia prac umożliwiających ich wykorzystanie w badaniach statystycznych;
 • współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w obszarze metodologii badań;
 • tworzenia i prowadzenia baz danych statystycznych;
 • przygotowywania publikacji i opracowań statystycznych.

 

Do góry