Kontrole

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w 2024 r.

I.   Organ kontrolujący: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Zakres przedmiotowy kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zadań z obszarów: stosowanie prawa administracyjnego, zakupy towarów i usług oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Czas trwania kontroli: 21.01-20.03.2024 r.

Brak zaleceń pokontrolnych


Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w 2023 r.

I.   Organ kontrolujący: Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku

Zakres przedmiotowy kontroli: postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie.

Czas trwania kontroli: 17, 19.10.2023 r.

Brak zaleceń pokontrolnych


Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w 2022 r.

I.   Organ kontrolujący: Urząd Miejski w Białymstoku Biuro Zarządzania Kryzysowego

Zakres przedmiotowy kontroli: realizacja zadań obrony cywilnej, w szczególności:

 1. dokonanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
 2. przedsięwzięcia szkoleniowe;
 3. alarmowanie i powiadamianie.

Czas trwania kontroli: 15-21.06.2022 r.

Brak zaleceń pokontrolnych


Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w 2021 r.

I.   Organ kontrolujący: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Zakres przedmiotowy kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zadań z obszarów: ewidencja księgowa i sprawozdawczość.

Czas trwania kontroli: 10-31.03.2021 r.

Wydano zalecenia pokontrolne

II.  Organ kontrolujący: Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku

Zakres przedmiotowy kontroli: postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie.

Czas trwania kontroli: 29-30.11.2021 r.

Zakończona bez wystąpienia pokontrolnego


Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w 2020 r.

I.   Organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii koronawirusa Sars-Cov-2 oraz danych zawartych w druku ZUS-IWA.

Czas trwania kontroli: 2, 4.09.2020 r.

Wydano zalecenia pokontrolne


Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w 2019 r.

I.   Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

Zakres przedmiotowy kontroli:

 1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 2. ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
 3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
 4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Czas trwania kontroli: 3.12.2019 r. - 28.02.2020 r.

Wydano zalecenia pokontrolne


Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r.

I.   Organ kontrolujący: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Zakres przedmiotowy kontroli:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do realizacji zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony;
 2. realizacja planowania operacyjnego;
 3. organizacja i funkcjonowanie Stałego Dyżuru;
 4. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 5. organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego.

Czas trwania kontroli: 10-11.11.2018 r.

Wydano zalecenia pokontrolne

II.  Organ kontrolujący: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Zakres przedmiotowy kontroli:

 1. aktualność i zgodność wewnętrznych aktów normatywnych z przepisami prawa;
 2. organizacja przyjmowania skarg i wniosków;
 3. terminowość rozpatrywania skarg i wniosków.

Czas trwania kontroli: 12-28.11.2018 r.

Wydano zalecenia pokontrolne


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Publikujący informację: Izabela Rutkowska
Publikacja informacji: 19.04.2024 10:09
Aktualizacja informacji: 19.04.2024 10:27
Sprawdź historię zmian
Do góry