Posiedzenie 21.11.2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek.
W obradach uczestniczyli: Prezes GUS dr Dominik Rozkrut oraz wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak.

Obecni byli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W posiedzeniu uczestniczył ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Na wstępie posiedzenia zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłej 27 października 2016 r. Elżbiety Arciszewskiej-Piątkowskiej, członkini Rady Statystyki w latach 2002-2007.

W pierwszym punkcie posiedzenia Rada przyjęła projekt harmonogramu organizacji prac nad projektem programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Projekt ten przedstawiła Anna Dobrowolska, zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS, która omówiła również przebieg dotychczasowych prac nad projektu programu. Wskazała na problemy związane z faktem, że projekt ten opracowywany będzie po raz pierwszy w odmiennej niż dotychczas formule, wynikającej z nowelizacji ustawy o statystyce publicznej.

W tym punkcie obrad zebrani dyskutowali nad skutkami dla statystyki publicznej wynikającymi z decyzji dotyczącej posługiwania się przez przedsiębiorców w kontaktach z administracją tylko jednym identyfikatorem jakim jest NIP (z pominięciem REGON).

W drugim punkcie posiedzenia Stefan Kołucki, dyrektor Dep. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił system monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce i związane z tym zadania dla statystyki publicznej. Obowiązek monitorowania wynika z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, a jego koordynatorem, na podstawie informacji przekazywanych przez szereg instytucji, jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wymieniona ustawa określiła zakres monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce taki jak: sytuacja demograficzna, sytuacja dochodowa, warunki mieszkaniowe, aktywność zawodowa,  sytuacja rodzinna, struktura gospodarstw domowych, sytuacja osób niepełnosprawnych, aktywność społeczna i obywatelska, aktywność edukacyjna i kulturalna, aktywność sportowa i rekreacyjna, stan zdrowia,  dostępność i poziom usług socjalnych, równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, realizacja polityki senioralnej. Ustawa określiła również zakres informacji o sytuacji osób starszych, którą po raz pierwszy opracowało Ministerstwo za rok 2015.

Stefan Kołucki omówił poszczególne obszary systemu monitorowania sytuacji osób starszych pod kątem możliwości wykorzystania istniejących w tym zakresie danych statystycznych. Wskazał na obszary dobrze opisane danymi statystycznymi i na obszary wymagające uzupełnienia całkowicie lub częściowo. Przedstawił wynikające z tego wnioski dla statystyki publicznej. Za najważniejsze uznał konieczność ujednolicenia grup wiekowych w prowadzonych badaniach (aktualnie definicja ustawowa osoby starszej mówi, iż jest to osoba, która ukończyła 60. rok życia) oraz ustalenia struktury poszczególnych ustawowych obszarów monitorowania sytuacji osób starszych. Ponadto wskazał na potrzebę uzupełnienia badań z zakresu: sytuacji rodzinnej osób starszych, sytuacji opiekunów osób starszych i osób niepełnosprawnych, aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych, aktywności sportowej osób starszych, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

Koreferaty przedstawili członkowie Rady Statystyki: Maria Osowska, Jan Guz i Lucyna Dargiewicz. Maria Osowska wskazując na dziedziny wymagające uzupełnienia w pracach badawczych podkreśliła, że wszystkie dane pozyskiwane przez statystykę publiczną, niezbędne do monitorowania bieżącej sytuacji osób starszych, powinny być porównywalne i pochodzić z aktualnych badań.  Jan Guz zwrócił uwagę, że osoby starsze postrzegane są w społeczeństwie w kontekście wydatków ponoszonych na nie w ramach polityki społecznej, gdy tym czasem są to osoby często pracujące i powiększające PKB. Lucyna Dargiewicz odniosła się do zabezpieczenia usług pielęgniarsko-położniczych i wskazała, że wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską związanym ze starzeniem się społeczeństwa spada zabezpieczenie dostępu, w tym ludzi starszych, do tej opieki. Podkreśliła przy tym negatywną rolę, jaką odgrywają w tej dziedzinie systemy szkolnictwa i wynagrodzeń pielęgniarek.

Ponadto w dyskusji zwrócono m.in. uwagę na konieczność: uwzględnienia w definicji osoby starszej jej aktywności zawodowej, wykorzystywania w badaniach źródeł administracyjnych, co pozwoli na  dezagregację danych do poziomu lokalnego oraz takiego opracowania zakresu informacji o osobach starszych by była ona maksymalnie spójna i porównywalna w czasie.      

Rada Statystyki pozytywnie oceniła przedstawiony materiał dotyczący systemu monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce i związanych z tym zadań dla statystyki publicznej. Podkreślono, że zarówno referat, koreferaty jak i dyskusja pozwalają na określenie obszarów niezbędnych do badania przez statystykę publiczną, tak aby uzyskane z nich wyniki pozwalały na coroczne opracowywanie pełnej i spójnej informacji o sytuacji osób starszych w Polsce.

Prezes GUS dr Dominik Rozkrut zwrócił się do uczestników posiedzenia o udział w ankiecie zawartej na stronie internetowej GUS dotyczącej zakresu informacyjnego przygotowywanego na rok 2021 narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: tekst i zdjęcia: Antoni Żurawicz (Sekretarz RS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 05.12.2016
Publikacja informacji: 05.12.2016 14:58
Aktualizacja informacji: 05.12.2016 14:58
Sprawdź historię zmian
Do góry