Posiedzenie 20.03.2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczył dr Dominik Rozkrut, prezes GUS.

Pierwszy punkt posiedzenia poświęcony był przebiegowi prac nad projektem programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018, który przedstawiła Anna Dobrowolska, zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS. Omówiła ona przebieg i rezultaty kolejnych trzech spotkań z przedstawicielami instytucji opiniujących projekt programu, których przedmiotem były nieuzgodnione dotychczas kwestie. Dotyczyły one m.in. rozszerzenia badań w zakresie tematyki surowcowej, produkcji przemysłowej, handlu zagranicznego, a także szeroko rozumianych aspektów statystyki kultury oraz transportu.

Nie wszystkie zgłaszane wnioski będą mogły być zrealizowane w ramach programu badań na rok 2018 i w związku z tym dalsze uzgodnienia niektórych kwestii przeniesiono na wrzesień br. Anna Dobrowolska poinformowała również o trudnościach wynikających z nowego podejścia do przygotowywania projektu programu badań, na które napotykają przede wszystkim resorty.

Dorota Zackiewicz, konsultant w Departamencie Finansowo-Księgowym GUS, przedstawiła informację dotyczącą wstępnej oceny wielkości kosztów badań planowanych na przyszły rok. Koszty badań zawartych w projekcie programu statystyki publicznej wyceniono wstępnie na kwotę 239,2 mln zł, w tym koszty badań resortowych na kwotę 43,7 mln zł (bez kosztów NBP).

Drugi punkt posiedzenia dotyczył rozwoju statystyki trzeciego sektora. Spoza GUS w punkcie tym uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Agnieszka Rymsza  i Wojciech Kaczmarczyk, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Andżelika Wardęga, dyrektor Dep. Ekonomii Społecznej i Pożytku Społecznego, Jerzy Auksztol, dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Tomasz Sekuła, kierownik Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej w Urzędzie Statystycznym w Krakowie.

Wprowadzenia do tematu dokonał dr Piotr Łysoń, dyrektor Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, który podkreślił znaczenie trzeciego sektora, jako ważnego składnika kapitału społecznego w Polsce, dostarczyciela usług społecznych, zwłaszcza tych o charakterze lokalnym oraz aktywizującego i integrującego grupy społeczne. Przypomniał, że historia badań tego sektora rozpoczęła się wraz z przyjęciem przez Radę Statystyki 23 listopada 2009 roku Strategii rozwoju badań statystyki publicznej w zakresie trzeciego sektora i kapitału społecznego.

Następnie prezentację tematu kontynuowała Karolina Goś-Wójcicka, naczelnik Wydziału Gospodarki Społecznej w GUS, która zarysowała zakres pojęcia trzeciego sektora zwracając przy tym uwagę na różnorodność definicji tego pojęcia i omówiła badania prowadzone w ramach tego obszaru, w tym badanie wolontariatu (Polska jest pierwszym krajem w Europie, a drugim na świecie, który przeprowadził to badanie), przedstawiła publikacje, w których GUS prezentuje wynika badania trzeciego sektora oraz  plany badawcze dotyczące omawianej dziedziny.

Tomasz Sekuła przedstawił wdrażanie badań sektora non-profit przez służby statystyki publicznej w poszczególnych latach i rozwój metod i technik realizacji badań w tym zakresie  oraz zaprezentował kilka podstawowych danych charakteryzujących ten sektor.

Koreferaty przedstawili członkowie Rady: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor oraz dr Włodzimierz Biniek. Zarówno w koreferatach jak i w dyskusji zwrócono uwagę na trudności w zdefiniowaniu trzeciego sektora oraz na problemy metodologiczne związane z jego badaniem. Jednocześnie podkreślono znaczenia i fundamentalny charakter podjętego przez Radę Statystyki tematu, mającego duże znaczenie w procesie rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Wskazano, że dane statystyczne dotyczące tego sektora wykorzystywane są w programowaniu polityk publicznych oraz monitorowaniu celów wskazanych w dokumentach strategicznych. Zwrócono uwagę na pionierski charakter prowadzonych w GUS badań wolontariatu. Zgłoszono jednocześnie propozycje poszerzenia zakresu badań i analizy jakościowej trzeciego sektora. Przypominając, że według  badań Diagnozy społecznej Polska nie spełnia ani jednego kryterium społeczeństwa obywatelskiego, wskazano jako istotny cel działania trzeciego sektora w budowie tego społeczeństwa.  Zwrócono uwagę również na brak zharmonizowania badań statystycznych trzeciego sektora na poziomie europejskim.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Tekst i zdjęcia: Antoni Żurawicz (Sekretarz RS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 03.04.2017
Publikacja informacji: 04.04.2017 11:05
Aktualizacja informacji: 04.04.2017 11:12
Sprawdź historię zmian
Do góry