Posiedzenie 20.02.2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczył dr Dominik Rozkrut prezes GUS oraz dr Grażyna Marciniak wiceprezes GUS.

Spoza GUS w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT): Marek Bąkowski – wiceprezes PIIT i Wacław  Iszkowski – ekspert oraz Dominik Kopera – zastępca dyrektora w Ministerstwie Cyfryzacji. W obradach wzięli również udział Magdalena Kamińska i Michał Huet z Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Posiedzenie koncentrowało się na 3 głównych zagadnieniach merytorycznych, tj.:

  1. Projekt programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (pbssp 2018) - przebieg prac.
  2. Zmiany w podziale statystycznym dla Warszawy i województwa mazowieckiego (NUTS 2016).
  3. Społeczeństwo informacyjne w statystyce publicznej – stan i perspektywy rozwoju.

Informację dotyczącą przebiegu prac nad pbssp 2018 przedstawiła Anna Dobrowolska – zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS. Przypomniała, że za zgodą Rady Statystyki odstąpiono od przedstawiania projektu pbssp 2018 na Komisji Programowej. Zestawienie uwag do projektu programu wraz ze stanowiskami autorów badań do zgłoszonych uwag, przekazano jednostkom zgłaszającym uwagi. Zorganizowano spotkania uzgodnieniowe przedstawicieli GUS z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej, Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Finansów. Ponieważ nie wszystkie kwestie zostały uzgodnione planowane są jeszcze kolejne spotkania mające na celu dalsze uzgodnienia zapisów w pbssp 2018.

W kontekście prac programowych dyrektor S. Sudak, reprezentujący w Radzie Statystyki Ministerstwo Rozwoju zwrócił uwagę, że rząd przyjął „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” i w związku z tym istnieje konieczność wprowadzenia w systemie STRATEG nowych zestawów wskaźników uwzględnionych w „Strategii na rzecz…”. Podkreślił, że ważną sprawą w najbliższym czasie będzie także mierzenie rezultatów polityki spójności, w tym w szczególności polityki regionalnej.

J. Guz, wiceprzewodniczący Rady Statystyki zgłosił wniosek o przedłożenie Radzie Statystyki zbiorczej informacji o dokonanych uzgodnieniach. Wspomniał, że na Radzie Dialogu Społecznego była dyskusja dotycząca przyszłorocznego badania związków zawodowych i pracodawców. W wyniku dyskusji uznano, że wszystkie wyniki tego badania powinny być udostępniane w formie bazy danych, która byłaby przydatna do wielu analiz.

Temat dotyczący rewizji NUTS 2016 zaprezentowała D. Rogalińska, dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska GUS. Przedstawiła podstawy prawne ostatniej rewizji wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Podkreśliła, że zasadnicza zmiana klasyfikacji dotyczy statystycznego podziału województwa mazowieckiego, stanowiącego dotychczas jedną jednostkę poziomu NUTS 2, na dwa regiony NUTS 2: warszawski stołeczny oraz mazowiecki regionalny. W wyniku tej zmiany liczba jednostek poziomu NUTS 2 w Polsce wzrośnie z 16 do 17. Jednocześnie nazwa jednostek tego poziomu została zmieniona z „województwa” na „regiony”. W konsekwencji zmianie ulegają także granice dotychczasowych regionów centralnego i wschodniego. Liczba jednostek poziomu NUTS 1 w Polsce wzrośnie z 6 do 7. Nazwa jednostek tego poziomu zmieniona została z „regiony” na „makroregiony”. Poinformowała na czym polegają zmiany dostosowawcze na poziomie NUTS 3 Liczba jednostek poziomu NUTS 3 w Polsce wzrośnie z 72 do 73. Nadmieniła, że zmiany wprowadzone rewizją NUTS 2016 oprócz Polski dotyczą także ośmiu innych państw Unii Europejskiej. Przedstawiła konsekwencje zmian dla polskiej statystyki publicznej związane z rewizją NUTS 2016. Wyjaśniła, że w wyniku zmian w klasyfikacji NUTS, podział administracyjny poziomu wojewódzkiego przestanie odpowiadać podziałowi statystycznemu na poziomie NUTS 2. W konsekwencji nie będzie możliwości zastosowania dotychczasowego hierarchicznego schematu łączenia w jednej Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) poziomów administracyjnych i statystycznych. Zaprezentowała wstępny harmonogram prac związanych z rewizją NUTS 2016.

Temat Społeczeństwa informacyjnego w statystyce publicznej – stan i perspektywy rozwoju zaprezentowali pracownicy Urzędu Statystycznego w Szczecinie: Michał Huet i Magdalena Kamińska. Zaprezentowali badania społeczeństwa informacyjnego realizowane przez GUS, podstawy prawne prowadzenia tych badań, ich zakres przedmiotowy i krótką charakterystykę, zamierzenia na przyszłość, a także informację dotyczącą upowszechniania ich wyników. Zwrócili także uwagę na prace dodatkowe realizowane przez US w Szczecinie na rzecz badań społeczeństwa informacyjnego w ramach projektów dotacyjnych Eurostatu.

Koreferentami tego tematu był prof. dr hab. Stanisław Kubielas oraz Mikołaj Stęszewski. Zwrócili m.in. uwagę na znaczne zaawansowanie omawianych badań, a jednocześnie uznali, że dane prezentowane w publikacji nie pokazują dłuższych szeregów czasowych. Zgłosili kilka szczegółowych uwag do publikacji. Uznali, że zbyt mało jest danych dotyczących kwestii zdrowia. Przedstawili kilka propozycji uzupełnienia badań, w tym o badanie wpływu absorpcji techniki ICT na rynek pracy, a zwłaszcza na zatrudnienie i charakter pracy na stanowiskach, jak również zbadanie wykorzystania waluty wirtualnej bitcoin.

W dyskusji zwrócono, m.in. uwagę na: brak zawodu informatyka w klasyfikacji zawodów, wykorzystywanie 5-stopniowej klasyfikacji „dojrzałości” e-usług w badaniach e-administracji, kompletność uzyskiwanych odpowiedzi w badaniach i zastosowania próby rezerwowej.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: tekst: Elżbieta Sudnicka (ekspert); zdjęcia: Antoni Żurawicz (Sekretarz RS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 06.03.2017
Publikacja informacji: 06.03.2017 16:10
Aktualizacja informacji: 06.03.2017 16:15
Sprawdź historię zmian
Do góry