Posiedzenie 19.12.2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyła Wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak.

Spoza GUS w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Instytutu Geodezji i Kartografii, Agencji Rynku Rolnego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Posiedzenie koncentrowało się na 2 zagadnieniach, tj.:

  1. Stan i perspektywy rozwoju statystyki rolnictwa
  2. Informacja o pracach nad projektem programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (pbssp 2018).


Stan i perspektywy rozwoju statystyki rolnictwa przedstawił A. Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa. Zwrócił uwagę na zintegrowane badania rolnicze prowadzone przez GUS z zastosowaniem jednolitej kartoteki i jednolitych aplikacji. Przedstawił system zbierania danych w badaniach rolniczych. Nadmienił, że rozpoczęto prace projektowe nad nowym jednolitym modelem systemu, który obejmie i będzie przetwarzał wszystkie dane z zakresu cen produktów rolnych (skupu i w obrocie targowiskowym), cen ziemi oraz różnych relacji cen z uwzględnieniem cen detalicznych. Ponadto wspomniał, że prowadzone są prace zmierzające do szerszego wykorzystania Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Poinformował, że realizowane są także bilanse w zakresie produkcji rolnej. Aktualnie prowadzonych jest 18 bilansów produktów roślinnych i 12 bilansów produktów zwierzęcych na potrzeby krajowe. Po 2018 r. Eurostat planuje wprowadzić ponownie realizację niektórych bilansów. Przedstawił rachunki ekonomiczne rolnictwa (RER) oraz prace z nimi związane. Zaprezentował badania dotyczące środków produkcji w rolnictwie a następnie badania modułowe planowane do realizacji po 2020 roku w ramach zintegrowanych badań rolnych. Zarysował kwestie związane z planowanym na rok 2020 spisem rolnym, w tym jego podstawą prawną i organizacją. Zwrócił uwagę na plany unijnej statystyki rolniczej po 2020 roku. Podkreślił, że w statystyce rolnictwa po roku 2015 znacznie zwiększono zakres wykorzystania danych administracyjnych. Ponadto zauważył, że w szerszym zakresie będą wykorzystywane dane satelitarne, zwłaszcza w odniesieniu do badań oceny stanu upraw, szacunków plonów i zbiorów oraz rozpoznawania upraw.

Temat koreferowali członkowie Rady, tj.: prof. dr hab. A. Barczak i  dyrektor J. Sobota oraz zaproszony prof. dr hab. J. Zegar. W swych wystąpieniach zwrócili uwagę m.in. na aspekty, których brakowało w prezentacji. Postulowali potrzebę spojrzenia na statystykę resortową w szerszym kontekście, tj. systemowo. Zwrócili uwagę na konieczność umiejętnego wykorzystywania przez statystyków danych administracyjnych w badaniach rolniczych. Podkreślali duże możliwości wykorzystania danych rachunków ekonomicznych rolnictwa. Jednocześnie docenili nowinki technologiczne (badania satelitarne) wykorzystywane w metodach badawczych.

W dyskusji poruszano m.in. kwestie związane z: badaniami rolniczymi planowanymi w roku 2020 i później, potrzebą realizacji badania metody upraw rolnych oraz badania emisji gazów cieplarnianych, możliwością rozszerzenia wykorzystania danych administracyjnych i prowadzenia badań satelitarnych, jak również ograniczania prób rolniczych badań reprezentacyjnych.


Informację o pracach nad projektem programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 przedstawiła Anna Dobrowolska – zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań. Zwróciła uwagę, że mówiąc o pracach programowych związanych z pbssp 2018 należy mieć na uwadze dwa aspekty tych prac, tj. aspekt ustalenia zakresu tematycznego programu oraz kwestie dotyczące spraw technicznych jego przygotowania.

Przedstawiła zakres prac programowych dotyczących pbssp 2018 zrealizowanych w grudniu 2016 r., tj. wysłanie pism uruchamiających prace programowe, spotkania informacyjne dla departamentów GUS i resortów, warsztaty dla tych jednostek dotyczące prac w nowym środowisku SMS, zgłaszanie uwag do pbssp 2018.

Jednocześnie zaprezentowała harmonogram prac programowych na styczeń i luty 2017 r., wymieniając: analizę zgłoszonych uwag, przygotowanie zestawienia uwag wraz ze stanowiskami na Komisję Programową,  uruchomienie mailowej skrzynki pocztowej mające na celu niesienie pomocy wykonawcom w przygotowywaniu opisów badań, przekazanie przez wszystkie jednostki autorskie opisów własnych projektów badań w systemie SMS, przygotowanie projektu wstępnego pbssp 2018, zestawów danych wraz ze zmiennymi oraz pakietów ze zmiennymi bazowymi.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: tekst: Elżbieta Sudnicka (ekspert); zdjęcia: Antoni Żurawicz (Sekretarz RS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 09.01.2017
Publikacja informacji: 09.01.2017 09:38
Aktualizacja informacji: 11.01.2017 09:29
Sprawdź historię zmian
Do góry