Posiedzenie 17.10.2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Wiceprezesi GUS: dr Grażyna Marciniak i Konrad Cuch.

Spoza GUS w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

W obradach Rady Statystyki brali także udział dyrektorzy US w Warszawie – Zofia Kozłowska i Krzysztof Kowalski, Anna Bilska – kierownik Ośrodka Statystyki Morskiej w US w Szczecinie oraz Justyna Brzezińska – główny specjalista w Ośrodku Statystyki Transportu i Łączności w US w Szczecinie, dyrektor w US w Bydgoszczy – Wioletta Zwara oraz pracownicy US w Warszawie  i US w Szczecinie. 

Posiedzenie koncentrowało się na następujących zagadnieniach:

  • Doświadczenia Ośrodka Administracyjnych Źródeł Danych w przetwarzaniu pozyskiwanych na potrzeby statystyki danych z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej.
  • Gospodarka morska i żegluga śródlądowa w statystyce publicznej.
     
  1. Doświadczenia Ośrodka Administracyjnych Źródeł Danych w przetwarzaniu pozyskiwanych na potrzeby statystyki danych z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej.

Temat przedstawił K. Kowalski – zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. Na wstępie wymienił elementy strategii wykorzystania danych administracyjnych w statystyce, w które wpisuje się Ośrodek. Omówił prace związanych z oceną jakości przetwarzanych zbiorów oraz kierunkach ich wykorzystania w statystyce publicznej od utworzenia Ośrodka w roku 1998 do chwili obecnej. Zaprezentował, stosowany w Ośrodku, model procesu przetwarzania danych. Omówił zalecenia dla statystyki polskiej wynikające z udziału w projekcie PHARE 2003 i kontaktów z ekspertami skandynawskimi w ramach tego projektu. Podkreślił znaczenie dla dalszego wykorzystania danych ze źródeł administracyjnych prac dotyczących wykorzystania danych z systemów administracyjnych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 oraz Narodowym Spisie Powszechnym 2011. Przedstawił obecne cele prac wykonywanych przez Ośrodek oraz zakres realizowanych zadań. Na zakończenie podsumował dokonania Ośrodka i sformułował, adresowane do statystyków, zalecenia dotyczące wykorzystywania danych administracyjnych przez statystykę publiczną.

Koreferentami byli: dyrektor J. Sobota, reprezentujący w Radzie Statystyki NBP oraz M. Stęszewski, radca generalny w  KPRM. Pozytywnie ocenili prace realizowane przez Ośrodek na rzecz wykorzystania administracyjnych źródeł danych przez statystykę publiczną i nadzieję, że prace te będą nadal kontynuowane, a ich zakres ulegnie rozszerzeniu. Uważali, że statystyka nie powinna zbierać informacji, które istnieją już w systemach administracyjnych. Uznali za istotne kwestie dotyczące: tworzenia zharmonizowanych definicji, uspójnienia rejestrów oraz znoszenia barier prawnych dotyczących możliwości korzystania ze źródeł administracyjnych. Jednocześnie wskazali na konieczność poprawy standardu danych oraz zintensyfikowania prac w GUS odnośnie integracji danych. Uznali, że warunkiem prawidłowego przebiegu tych prac są odpowiednie środki finansowe.

W dyskusji wskazywano na potrzebę usuwania bariery mentalnej wśród społeczeństwa związanej z wykorzystaniem źródeł administracyjnych, uważając, że bariery prawne są stopniowo usuwane. Ponadto uznano, że w kolejnej nowelizacji ustawy o statystyce publicznej zapis w § 35e zabraniający GUS łączenia danych z różnych źródeł powinien być usunięty. Zwracano uwagę na:  potrzebę jednolitych definicji i pojęć, a także zbudowanie kluczy przejść pomiędzy pojęciami stosowanymi przez różne instytucje oraz konieczność ścisłej współpracy z gestorami danych administracyjnych.

  1. Gospodarka morska i żegluga śródlądowa w statystyce publicznej.

Temat gospodarki morskiej w statystyce publicznej zaprezentowała Anna Bilska – kierownik Ośrodka Statystyki Morskiej w US w Szczecinie. Poinformowała, co określane  jest przez statystykę  pojęciem gospodarki morskiej. Wymieniła główne dziedziny gospodarki morskiej oraz nakreśliła zakres podmiotowy i przedmiotowy badań statystycznych dotyczących tej dziedziny. Zwróciła uwagę na prace rozwojowe prowadzone przez Ośrodek Statystyki Morskiej. Przedstawiła udział pracowników Ośrodka w międzynarodowych grupach roboczych i zadaniowych. Wspomniała o zadaniach Ośrodka na najbliższe lata, jego działaniach na rzecz popularyzacji statystyki morskiej oraz kilku publikacjach, w których prezentowane są dane charakteryzujące gospodarkę morską.

Temat żeglugi śródlądowej w statystyce publicznej zaprezentowała Justyna Brzezińska, główny specjalista w Ośrodku Statystyki Transportu i Łączności w US w Szczecinie. Zarysowała główny kierunek działań krajowej polityki transportowej określony w Strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Następnie przedstawiła zakres podmiotowy i przedmiotowy badań prowadzonych przez US w Szczecinie  w obszarze  śródlądowego transportu wodnego. Przedstawiła zagadnienia związane ze współpracą Urzędu z Eurostatem w tym zakresie i zadania na których koncentruje się ta współpraca. Omówiła planowane działania zwracając szczególną uwagę na zapewnienie użytkownikom wiarygodnych i porównywalnych informacji wynikowych, które w możliwie największym stopniu są dostosowywane do zmian zachodzących w obszarze realizowanego zagadnienia. Zaprezentowała publikacje dotyczące tej problematyki.

W dyskusji podnoszono kwestie związane z dobrą współpracą US w Szczecinie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jednocześnie wyrażano zainteresowanie wykorzystaniem przez użytkowników danych dotyczących gospodarki morskiej. Rada Statystyki pozytywnie oceniła prace Ośrodka Gospodarki Morskiej.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: tekst: Elżbieta Sudnicka (ekspert); zdjęcia: Antoni Żurawicz (Sekretarz RS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 07.11.2016
Publikacja informacji: 07.11.2016 13:08
Aktualizacja informacji: 07.11.2016 13:15
Sprawdź historię zmian
Do góry