Posiedzenie 15.05.2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczył dr Dominik Rozkrut - prezes GUS oraz dr Grażyna Marciniak - wiceprezes GUS. Spoza GUS w obradach uczestniczył Kamil Wyszkowski,  Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland.

Posiedzenie koncentrowało się na 2 głównych zagadnieniach merytorycznych, tj.:

  1. Projekt programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (pbssp 2018) - przebieg prac.
  2. Agenda 2030 – realizacja celów zrównoważonego rozwoju.

Informację dotyczącą przebiegu prac nad projektem pbssp 2018 (w nowej formule, wynikającej ze zmiany ustawy o statystyce publicznej) przedstawiła Anna Dobrowolska – zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS. Wskazała na duże trudności w przygotowaniu przez autorów badań opisów metadanych, z uwagi na zastosowanie dość skomplikowanego narzędzia informatycznego. Podkreśliła, że pomimo przeprowadzenia przez GUS wielu szkoleń w tym zakresie prace te nie były łatwe. Poinformowała, że w ramach uzgadniania projektu pbssp 2018 wpłynęło wiele uwag. Przeważająca ich część dotyczyła kwestii technicznych związanych z samym procesem przygotowania dokumentu. Uwag merytorycznych dotyczących zmian konkretnych zapisów programowych było niewiele. Podała kilka przykładów zgłoszonych uwag merytorycznych. Nadesłane uwagi zostały przekazane zainteresowanym do ich przeanalizowania i zajęcia stanowiska. Uwagi wraz ze stanowiskami jednostek autorskich zostaną ujęte w zbiorczym zestawieniu i zostaną przekazane Radzie Statystyki i jednostkom zainteresowanym przed konferencją uzgodnieniową, która odbędzie się 29 maja br. Wspomniała o kilku zmianach, jakie wprowadzono w zawartości projektu  pbssp 2018 w ostatnim czasie.

Następnie Anna Borowska – Dyrektor Generalna GUS zaprezentowała informację dotyczącą kosztów badań ujętych w projekcie pbssp 2018. Przypomniała, że wyliczenia dotyczące kosztów przygotowano zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi w 2014 zarządzeniem Prezesa GUS. Poinformowała, że w programie badań 2018 ujęto 262 badania, z tego 228 to badania prowadzone przez służby statystyki publicznej. Koszty badań statystycznych w projekcie pbssp 2018 wyszacowano na kwotę 242 mln 608 tys., z tego koszty badań służb statystyki publicznej stanowią 81% ogółu kosztów. Przedstawiła statystyki dotyczące badań nowych i cyklicznych oraz dynamikę zmian kosztów badań pbssp 2018 do kosztów badań programu na rok 2017.

Temat „Agenda 2030” został przedstawiony przez Renatę Bielak, dyrektora Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS oraz Grażynę Henclewską reprezentującą w Radzie Statystyki Ministerstwo Rozwoju. Na wstępie dyrektor R. Bielak przypomniała kilka faktów dotyczących przyjęcia Agendy 2030. Następnie skoncentrowała się na kwestiach dotyczących wdrażania celów Agendy na różnych poziomach, tj. globalnym (ONZ), regionalnym (UE) oraz krajowym. Przedstawiła tryb oceny postępów realizacji, ogólny model raportowania, a także model raportowania w Polsce. Podkreśliła, że GUS jest koordynatorem procesu monitorowania celów agendy 2030. Następnie zaprezentowała informacje dotyczące dostępności wskaźników dla Polski zwracając szczególną uwagę na luki informacyjne w tym zakresie. Podała przykłady tych luk. Wskazała na działania podejmowane przez Komisję Europejską na rzecz zrównoważonego rozwoju, działania na poziomie krajowym w tym zakresie oraz priorytety krajowe. Ponadto zwróciła uwagę na prace realizowane przez GUS na rzecz udostępnienia modułu monitorowania Agendy 2030 w wymiarze krajowym i międzynarodowym na stronie internetowej GUS. Jednocześnie przedstawiła działania statystyki związane z wypełnianiem luk informacyjnych, współpracą krajową i międzynarodową w tym zakresie. Wskazała także na prace związane z opracowaniem planu działań w zakresie monitorowania celów zrównoważonego rozwoju. Podkreśliła, że dla realizacji prac związanych z Agendą 2030 konieczne jest zapewnienie środków finansowych i zasobów ludzkich.

G. Henclewska skoncentrowała swoje wystąpienie na prezentacji stanu prac i zamierzeń dotyczących implementacji celów Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Nawiązując do prezentacji w roku 2016 wyjaśniła, czym jest Agenda 2030, wymieniła cele zrównoważonego rozwoju i wskazała na oczekiwania wobec krajów dotyczących realizacji Agendy. Następnie zwróciła uwagę na platformę działań dotyczącą oceny postępu wdrażania Agendy. Przedstawiła Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako nowy model rozwoju oraz wskazała na zbieżności celów Strategii i Agendy 2030. Zaprezentowała działania na rzecz priorytetyzacji celów zrównoważonego rozwoju i kierunki dalszych prac w tym zakresie. Zwróciła uwagę na wyniki analiz Ministerstwa Rozwoju dotyczące wdrażania celów Agendy w kilku obszarach. Prezentację zakończyła informacjami dotyczącymi podjętych już i planowanych działań na rzecz wdrażania SDGs w Polsce. Wskazała na korzyści realizacji Agendy.

Temat koreferował prof. dr Franciszek Kubiczek, który pozytywnie ocenił materiały i wystąpienia obu referentek oraz dotychczasowe działania dotyczące realizacji celów Agendy 2030, jak również wpisanie celów Agendy w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Tekst: E. Sudnicka Foto: A. Żurawicz
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 22.05.2017
Publikacja informacji: 22.05.2017 16:42
Aktualizacja informacji: 05.06.2017 16:55
Sprawdź historię zmian
Do góry