Posiedzenie 12.06.2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Było to ostatnie posiedzenie Rady Statystyki V kadencji. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: dr Dominik Rozkrut - prezes GUS oraz dr Grażyna Marciniak – wiceprezes GUS.

Prezes GUS wręczył przyznane na wniosek Przewodniczącego Rady Statystyki odznaki honorowe „ZA ZASŁUGI DLA STATYSTYKI RP” prof. dr hab. Andrzejowi Barczakowi oraz prof. dr hab. Henrykowi Domańskiemu.  Jednocześnie przekazał Przewodniczącemu Rady pismo z podziękowaniami za pięć lat intensywnej pracy włożonej przez członków Rady w przygotowywanie i przyjmowanie programów badań statystycznych statystyki publicznej w latach 2012-2017. Podkreślił, że posiedzenia Rady były inspirujące i miały istotny wpływ na efekty pracy GUS. Wyraził uznanie za wiedzę i profesjonalizm członków Rady, jak również za twórczą i przyjazną współpracę.

Rada Statystyki zapoznała się z informacją Anny Dobrowolskiej, zastępcy dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS o przebiegu prac nad ostatecznym ustaleniem projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Prof. dr hab. Henryk Domański i Marek Kłoczko, którzy byli stałymi koreferentami prac nad projektem, pozytywnie ocenili dokument. Rada Statystyki, w wyniku głosowania, jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie projektu programu badań statystyki publicznej na rok 2018.

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada zapoznała się z informacją dr Sławomira Dudka, przewodniczącego Zespołu Rady do spraw analizy kosztów badań statystycznych, który przedstawił pozytywną opinię dotyczącą wielkości kosztów badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Planowane koszty bezpośrednie badań w pbssp 2018 wyszacowano na  242,3 mln zł,  w tym koszty planowane przez GUS na 196,1 mln zł. Dynamika kosztów badań ujętych w projekcie pbssp 2018 wynosi 5,0% w porównaniu do kosztów badań pbssp 2017, a badań służb statystyki publicznej 4,6%.

Rada Statystyki, w wyniku głosowania, jednomyślnie przyjęła opinię o planowanych kosztach badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Zgodnie ze swoim statutowym obowiązkiem Rada Statystyki dokonała oceny realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2016. Ocenę realizacji programu badań statystycznego statystyki publicznej na rok 2016 w zakresie badań realizowanych przez Prezesa GUS przedstawiła Anna Dobrowolska, a w zakresie badań realizowanych przez resorty – Elżbieta Sudnicka, ekspert w sekretariacie Rady Statystyki. Na podstawie przedstawionych materiałów Rada pozytywnie oceniła realizację badań ujętych w programie badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2016.

W ostatnim punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady prof. dr Franciszek Kubiczek podsumował działalność Rady Statystyki V kadencji.  Przypomniał, że w ciągu pięciu lat Rada Statystyki przedstawiła Radzie Ministrów 5 projektów programów badań statystycznych statystyki publicznej oraz 12 propozycji zmian do kolejnych programów. Dokonała również oceny realizacji pięciu programów badań. Odbyło się 56 posiedzeń planarnych podczas, których Rada rozpatrzyła szereg tematów z dziedziny statystyki społecznej oraz gospodarczej   i zgłosiła wiele istotnych uwag i wniosków. Przewodniczący wysoko ocenił poziom materiałów przygotowywanych i przedkładanych przez GUS. Podziękował ich autorom, prezenterom i koreferentom. Podkreślił, że wiele ocen Rady i wniosków z nich wynikających zostało wdrożonych do praktyki statystyki publicznej.

Przewodniczący podziękował za współpracę członkom Rady, obecnemu prezesowi GUS dr Dominikowi Rozkrutowi oraz poprzedniemu prezesowi prof. dr hab. Januszowi Witkowskiemu, a także wiceprezesom: dr Halinie Dmochowskiej i dr Grażynie Marciniak.

Rada Statystyki jednomyślnie przyjęła w  wyniku głosowania sprawozdanie z działalności Rady w V kadencji, opracowane w sekretariacie Rady.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Tekst i zdjęcia: A. Żurawicz
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 21.06.2017
Publikacja informacji: 21.06.2017 16:08
Aktualizacja informacji: 29.06.2017 12:02
Sprawdź historię zmian
Do góry