Posiedzenie 10.04.2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Prezes GUS dr Dominik Rozkrut oraz wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak.

Pierwszy punkt posiedzenia poświęcony był projektowi programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Anna Dobrowolska, zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS omówiła i zaprezentowała w formie elektronicznej dokument opracowywany po raz pierwszy w formule wynikającej z nowelizacji ustawy o statystyce publicznej. Projekt programu na rok 2018 zawiera 259 badań, z czego 171 badań to badania prowadzone przez GUS, 50 badań wspólnych GUS z innymi jednostkami autorskimi oraz 38 badań samodzielnie prowadzonych przez jednostki spoza GUS. Dokument liczy 900 str., z czego 600 str. stanowi część I, która jest zbliżona do dotychczasowej wersji programu, rozbudowana w każdym badaniu o informację dotyczącą celu. Część II stanowi zestaw informacji odpowiadających trzem poprzednim tomom formularzy. Elektroniczna forma projektu umożliwia łatwe i szybkie przechodzenie z jednej części programu do drugiej. 

Anna Dobrowolska omówiła dotychczasowe prace nad projektem programu charakteryzujące się znacznym wysiłkiem zarówno pracowników GUS, jak i resortów związanym ze stworzeniem elektronicznych podstaw do jego opracowania. Przedstawiła budowę i organizację programu oraz związane z tym możliwości wykorzystania go przez użytkowników oraz wyszczególniła zmiany zakresu badawczego.  

Rada Statystyki pozytywnie oceniła przebieg prac nad projektem programu i sposób jego zredagowania. Zaleciła niezbędne przekazanie dokumentu do uzgodnień międzydziałowych.


W drugim punkcie posiedzenia członkowie Rady Statystyki zapoznali się z koncepcją integracji europejskiej statystyki społecznej. Wprowadzenia do tematu dokonała wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak, która przedstawiła historię próby modernizacji i integracji ankietowych badań społecznych na poziomie europejskim.

Dr Agnieszka Zgierska, dyrektor Dep. Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS, polski delegat uczestniczący w pracach grupy roboczej do spraw statystyki społecznej, zaznaczyła, że celem integracji statystyki jest zwiększenie jej efektywności, elastyczności, zdolności reagowania na zmieniające się potrzeby użytkowników oraz redukcja obciążenia respondentów i krajowych urzędów statystycznych. Eurostat wspólnie z krajami członkowskimi wypracował zestaw priorytetowych zadań dla obszaru statystyki społecznej, które dotyczą zwiększenia i poprawienia terminowości dostępu użytkowników do danych, skrócenia terminów, pogłębienia analizy z obszaru dochodów i warunków życia, łączenia statystyki społecznej i rachunków narodowych w zakresie ochrony socjalnej, edukacji i zdrowia, porównywalności publikowanych danych, wzrostu i mobilności siły roboczej, migracji, jakości życia i dobrostanu, ubóstwa, możliwości prezentowania danych w jak najmniejszych układach terytorialnych. Wysoki priorytet został przyznany terminowości dostępu użytkowników do danych i oraz tematyce migracji.

Dr Agnieszka Zgierska nakreśliła szersze tło dotyczące integracji statystyki społecznej, a następnie skoncentrowała się na koncepcji i stanie prac na projektem Ramowego Rozporządzenia Integrującego Statystykę Społeczną w zakresie badań realizowanych przez gospodarstwa domowe (IESS FR). Rozporządzenie w tym zakresie jest aktualnie procedowane, jako rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne ramy europejskiej statystyki dotyczącej osób fizycznych i gospodarstw domowych opartej na poziomie indywidualnym zbieranej metodą doboru próby. Przedstawiła zasady, budowę i zakres ramowej regulacji, proponowane zmiany w zakresie badawczym, występujące problemy i punkty sporne, przewidywane terminy realizacji oraz schemat zapisów formalno-prawnych regulacji ramowej.  

Referaty przedstawili: prof. dr hab. Henryk Domański i Wiceprzewodniczący Rady Jan Guz.

Zarówno w koreferatach jak i w dyskusji poruszono problemy związane z konsekwencjami wynikającymi z integracji dla statystyki polskiej oraz z trudnościami z uzyskaniem porównywalności niektórych zjawisk związanymi ze specyfiką tych samych pojęć w różnych krajach. Wskazano na potrzebę m.in. rozwinięcia badań migracji i dopracowania definicji osób pracujących. Podkreślono również konieczność większych inwestycji w statystykę społeczną celem wzmocnienia jej zasobów ludzkich i finansowych.

Jednocześnie wskazano na znaczenie integracji statystki europejskiej i wiążące się z nią oczekiwania użytkowników danych zarówno w Polsce jak i w innych krajach, w zakresie podejmowanych wielu decyzji w obszarze polityki społecznej, socjalnej i gospodarczej. Podkreślono potrzebę zmian europejskiego systemu statystycznego pod kątem dostosowanie do zmian w życiu gospodarczym, uzyskiwania kompletności informacji, ich kontroli, lepszej jakości oraz porównywalności. Wskazano, że statystyka gospodarcza winna się wzajemnie uzupełniać ze statystyką społeczną.

Radę Statystyki poparła działania GUS zmierzające do integracji europejskiej statystki społecznej uznając, że przyczyni się do rozwoju i spójności danych, a wspólne działania na szczeblu europejskim umożliwią bardziej precyzyjny pomiar celów i zadań zrównoważonego rozwoju.  

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Tekst i zdjęcia: Antoni Żurawicz (Sekretarz Rady Statystyki)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 24.04.2017
Publikacja informacji: 24.04.2017 14:23
Aktualizacja informacji: 24.04.2017 14:23
Sprawdź historię zmian
Do góry