Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym

24.04.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


samodzielny księgowy
do spraw: obsługi finansowo-księgowej
w Wydziale Ekonomicznym


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:  Wrocław
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin,
 • praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • możliwość poruszania się po budynku – obecność wind,
 • drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • wejście do budynku bez barier architektonicznych,
 • odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Analizowanie, sprawdzanie i przygotowanie dokumentacji do sporządzenia list wypłat wynagrodzeń, nagród, premii i zasiłków.
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Księgowanie dowodów księgowych z zakresu wynagrodzeń, składek Zakładu Ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy.
 • Rozliczanie zasiłków chorobowych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie.
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w obszarze obsługi finansowo-księgowej.
 • Łatwość komunikacji.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 8 maja 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
  Wydział Kadr i Szkolenia,
  50-950 Wrocław,
  ul. Oławska 31, pok. nr 501.

  Z dopiskiem - Oferta nr 1/9/2018


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Lipień (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 24.04.2018 08:49
Aktualizacja informacji: 12.02.2019 11:15
Sprawdź historię zmian
Do góry