Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Administrator systemu ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki

04.10.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


Administrator systemu
do spraw: obsługi informatycznej

w Wydziale Informatyki


Miejsce wykonywania pracy: Wrocław
Adres Urzędu: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin,
 • praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • budynek posiada dwie windy,
 • drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • wejście do budynku bez barier architektonicznych,
 • odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


ZAKRES ZADAŃ

 • utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń znajdujących się pod opieką Wydziału, w szczególności urządzeń przydzielonych pod bezpośredni nadzór - według wewnętrznych ustaleń organizacyjnych,
 • terminowe wykonywanie konserwacji i sprawne usuwanie awarii urządzeń zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, harmonogramami i instrukcjami, współpraca przy sporządzaniu protokołów awarii, analiza przyczyn awarii i nieprawidłowości w pracy urządzeń komputerowych,
 • prowadzenie wszelkich prac związanych z zapewnieniem poprawnej pracy sprzętu ankieterskiego, prowadzenie pełnej dokumentacji sprzętu ankieterskiego, współpraca z koordynatorami badań ankietowych,
 • współudział w konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz współpraca przy przygotowaniu zakupów sprzętu, akcesoriów komputerowych i oprogramowania,
 • współpraca przy prowadzeniu ewidencji dotyczących sprzętu komputerowego, jego awarii i prowadzonych konserwacji oraz ewidencji materiałów eksploatacyjnych,
 • udzielanie wsparcia użytkownikom komputerów przy rozwiązywaniu problemów wynikających w trakcie pracy sprzętu i oprogramowania.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie profilowe,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze administrowania infrastrukturą informatyczną,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność współpracy z innymi pracownikami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych i rozwiązywania problemów,
 • odporność na stres,
 • łatwość komunikacji,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17 października 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
Wydział Kadr i Szkolenia,
50-950 Wrocław,
ul. Oławska 31, pok. nr 501.

Z dopiskiem - Oferta nr 1/26/2019


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław – dalej „Administrator”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Dodatkowe informacje może Pani/Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: lub listownie pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.

4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru. 

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie żadnym odbiorcom.

6. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

1) Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych;
2) Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
3) Usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
4) Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
5) Przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom międzynarodowym.

10. Dodatkowe informacje
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.

WZORY OŚWIADCZEŃ


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Lipień (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 04.10.2019 09:08
Sprawdź historię zmian
Do góry