Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sekretarka (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa GUS w Gabinecie Prezesa

01.12.2023

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

sekretarka (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

w Wydziale Obsługi Prac Kierownictwa GUS

w Gabinecie Prezesa

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Rejestruje korespondencję w systemie eBiuro, wykorzystywanym do obsługi elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), przyjmuje i rejestruje korespondencję wyłączoną poza EZD (prowadzenie dziennika korespondencji) oraz przedkłada dokumenty do podpisu Dyrektora Gabinetu Prezesa, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Obsługuje korespondencję w roli Sekretariat w systemie eBiuro: wykonuje dekretacje w imieniu Dyrektora Gabinetu Prezesa, za jego zgodą, przekazuje do komórek organizacyjnych GUS, obsługuje pisma wychodzące.
 • Odnotowuje polecenia i dekretacje Dyrektora Gabinetu Prezesa oraz uzyskuje informacje nt. wykonania poleceń w celu zapewnienia terminowej realizacji spraw kierowanych do Dyrektora Gabinetu Prezesa.
 • Prowadzi terminarz spotkań, narad i wyjazdów służbowych Dyrektora Gabinetu Prezesa w celu wsparcia bieżącej pracy oraz przygotowuje i zapewnia obsługę narad roboczych organizowanych przez Dyrektora Gabinetu Prezesa w celu wsparcia bieżącej pracy.
 • Obsługuje interesantów, w tym udziela informacji w sprawie rozpatrywania i przyjmowania przez Dyrektora Gabinetu Prezesa w celu wsparcia bieżącej pracy.
 • Redaguje pisma i prowadzi korespondencję w zakresie zlecanym przez Dyrektora Gabinetu Prezesa w celu wsparcia bieżącej pracy.
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników, przygotowuje harmonogramy pracy, przygotowuje i prowadzi listy obecności, przygotowuje i przekazuje do podpisu raporty ewidencji wyjść w godzinach służbowych, ewidencji pozasłużbowych oraz innych spraw związanych z obsługą administracyjną pracowników Gabinetu Prezesa.
 • Zastępuje, w czasie nieobecności, pracowników sekretariatów członków Kierownictwa GUS w celu skutecznej realizacji zadań Wydziału.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Dyplom ukończenia profesjonalnej szkoły dla sekretarek/asystentek
 • Doświadczenie zawodowe: w pracy biurowej

Co oferujemy

 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową (dostosowanie wymiaru etatu/indywidualny rozkład czasu pracy)
 • Dogodna lokalizacja – centrum Warszawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Praca hybrydowa – możliwość łączenia pracy stacjonarnej z pracą zdalną
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (dodatek stażowy), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach o różnorodnej tematyce
 • Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia I i II stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie)
 • Możliwość udziału w programie dofinansowania kosztów kształcenia i wsparcia dla doktorantów oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników (tzw. wczasy pod gruszą)
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, bezzwrotne zapomogi finansowe, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego dla pracownika i jego bliskich oraz przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych lub do biletów na imprezy kulturalne
 • Kort tenisowy i boisko do siatkówki na terenie urzędu

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. 2021 poz. 141).
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 5/GP/PSC/2023. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 538 550 429

Wynagrodzenie brutto: 2 339 zł wynagrodzenia zasadniczego + 65% premii liczonej od wynagrodzenia zasadniczego + dodatek stażowy liczony od wynagrodzenia zasadniczego

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania niezbędne
 • Test wiedzy (opcjonalnie)
 • Rozmowa kwalifikacyjna (z wymagań podanych w ogłoszeniu) prowadzona w formie wideokonferencji lub stacjonarnie w budynku GUS

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia średniego
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.: oświadczenie o braku pracy, pełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia profesjonalnej szkoły dla sekretarek/asystentek
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy biurowej

Aplikuj do: 15 grudnia 2023

Dokumenty można składać w formie elektronicznej lub papierowej:

- w formie elektronicznej:

na adres  

lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

z dopiskiem: oferta nr 5/GP/PSC/2023

- w formie papierowej: 

w kancelarii Urzędu (pn.-pt. w godz. 7:00-16:15) 

lub wysyłając na adres: 

Główny Urząd Statystyczny

Biuro Organizacji i Kadr

al. Niepodległości 208

00-925 Warszawa

z dopiskiem: oferta nr 5/GP/PSC/2023

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 538 550 429

lub mailowego na adres:

Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2023 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu                     

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ( RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I.          Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Statystyczny z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

II.          Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

a.      pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,

b.      pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.          Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.);

Podanie przez kandydata innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

IV.          Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji, dostawcy usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu; osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V.          Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji

VI.          Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1.       dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2.      sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

3.      usunięcia danych osobowych;

4.      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5.      cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;

6.      do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.          Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

VIII.          Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Kinga Macińska (Wydział Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi)
Publikujący informację: Iwona Pacholec (Departament Edukacji i Komunikacji)
Publikacja informacji: 01.12.2023 08:00
Aktualizacja informacji: 30.11.2023 14:54
Sprawdź historię zmian
Do góry