Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Konsultant w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

17.08.2023

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

konsultant

w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Tworzy, opiniuje, aktualizuje dokumenty systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym polityki, procedury, standardy bezpieczeństwa i rekomendacje oraz założenia do budowy systemów teleinformatycznych poprzez m.in. przygotowywanie wytycznych, rekomendacji, standardów i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji (cyberbezpieczeństwa), w tym danych osobowych, analizuje przepisy oraz nawiązuje kontakt i prowadzi korespondencję z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w celu ustalenia prawidłowej interpretacji przepisów.
 • Opiniuje pod kątem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych projekty przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aktów prawa wewnętrznego, klauzul informacyjnych, oświadczeń, regulaminów, opisów procesów przetwarzania danych osobowych, umów i porozumień oraz prowadzi działania podnoszące świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wspiera Inspektora Ochrony Danych w wykonywaniu jego działań wynikających z „RODO” w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Realizuje prace związane z monitorowaniem komórek organizacyjnych GUS i jednostek służb statystyki publicznej w zakresie: wniosków osób fizycznych w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych; identyfikacji, szacowania ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych oraz opiniowania planów postępowania z ryzykiem; rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania; analiz modelowania zagrożeń oraz testów bezpieczeństwa, w celu zapewnienia zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Realizuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków unijnych lub z programów operacyjnych (w tym Wrota Statystyki) w celu zapewnienia zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Realizuje we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi GUS i jednostkami służb statystyki publicznej (w szczególności z Centrum Informatyki Statystycznej) prace związane z obsługą incydentów i naruszeń ochrony danych osobowych, w tym sporządza analizy i oceny skutków oraz prowadzi korespondencję z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i podmiotami danych w celu zapewnienia zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Prowadzi audyty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne albo wyższe i studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych lub cyberbezpieczeństwa
 • Doświadczenie zawodowe: 5 lat w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Przeszkolenie: szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa informacji, w szczególności ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, norm ISO serii 27000
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność prowadzenia audytów ochrony danych osobowych
 • Umiejętność prowadzenia analiz ryzyka ochrony danych osobowych
 • Wiedza z zakresu zarządzania incydentami bezpieczeństwa i naruszeniami ochrony danych osobowych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe: z zakresu tworzenia lub rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Przeszkolenie: szkolenie z zakresu audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001
 • Umiejętność prowadzenia audytów bezpieczeństwa informacji
 • Wiedza z zakresu metodologii zarządzania projektami
 • Wiedza z zakresu prowadzenia projektów unijnych
 • Wiedza z zakresu zasad techniki prawodawczej

Co oferujemy

 • Elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową (dostosowanie wymiaru etatu/indywidualny rozkład czasu pracy)
 • Dogodna lokalizacja – centrum Warszawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Praca hybrydowa – możliwość łączenia pracy stacjonarnej z pracą zdalną
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (dodatek stażowy), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach o różnorodnej tematyce
 • Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia I i II stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie)
 • Możliwość udziału w programie dofinansowania kosztów kształcenia i wsparcia dla doktorantów oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników (tzw. wczasy pod gruszą)
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, bezzwrotne zapomogi finansowe, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego dla pracownika i jego bliskich oraz przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych lub do biletów na imprezy kulturalne
 • Kort tenisowy i boisko do siatkówki na terenie urzędu

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.


Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 110/ST/2023.

Wynagrodzenie brutto:  7 447 zł + dodatek stażowy.


Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania niezbędne
 • Test wiedzy (opcjonalnie)
 • Rozmowa kwalifikacyjna (z wymagań podanych w ogłoszeniu) prowadzona w formie wideokonferencji lub stacjonarnie w budynku GUS

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego prawniczego lub administracyjnego albo kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego i studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych lub cyberbezpieczeństwa
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 5 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy, w tym 2 lat na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.: oświadczenie o braku pracy, pełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy w zakresie tworzenia lub rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym – B1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia szkolenia z zakresu audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001

 

Aplikuj do: 31 sierpnia 2023


Dokumenty można składać w formie elektronicznej lub papierowej:

- w formie elektronicznej:

na adres 

lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

- w formie papierowej: 

w kancelarii Urzędu (pn.-pt. w godz. 7:00-16:15) 

lub wysyłając na adres: 
Główny Urząd Statystyczny
Biuro Organizacji i Kadr
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa


z dopiskiem: oferta nr 110/ST/2023


Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2023

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu


Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Statystyczny z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 poz. 1233).

Podanie przez kandydata innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji, dostawcy usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu; osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
 6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dagmara Kruszewska
Publikujący informację: Wiktor Birkholc (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 17.08.2023 10:28
Sprawdź historię zmian
Do góry