Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

28.06.2024

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista

w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Koordynuje i realizuje przygotowanie strategii rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, w tym Strategii Open Source, i długoterminowych planów w celu zapewnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej zgodnego z celami i strategią statystyki publicznej oraz zwiększenia zakresu wykorzystania otwartego oprogramowania w statystyce publicznej.
 • Uczestniczy w realizacji zadań związanych z koordynacją i monitorowaniem działalności Centrum Informatyki Statystycznej w zakresie zarządzania systemami teleinformatycznymi w celu prawidłowej realizacji tych zadań przez Centrum Informatyki Statystycznej.
 • Koordynuje i uczestniczy w realizacji zadań dotyczących przygotowania i aktualizacji procedur i standardów zapewniających prawidłowe wdrożenie, utrzymanie, rozwój i zarządzanie systemami teleinformatycznymi w celu dostosowania systemów teleinformatycznych do potrzeb użytkowników i wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
 • Wspiera realizację zadań związanych z zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, w tym koordynacją inwentaryzacji sprzętu, systemów służących do przetwarzania informacji, dostosowania systemów teleinformatycznych do wymagań przepisów prawa, utrzymaniem i rozwojem systemów teleinformatycznych, analizy wpływu na działalność i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, a także opracowywaniem standardów dla systemów informatycznych, harmonogramów wykonania testów akceptacyjnych ujętych w planach ciągłości działania kluczowych systemów w celu prawidłowej realizacji tych zadań przez departamenty GUS.
 • Inicjuje stosowanie rozwiązań informatycznych w służbach statystyki publicznej, na podstawie oceny możliwości ich zastosowania dokonywanej przez Centrum Informatyki Statystycznej, w celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań statystyki publicznej.
 • Koordynuje utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych niezbędnych dla potrzeb badań statystycznych i spisów powszechnych w celu zapewnienia rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających sprawną, efektywną i zgodną z założoną organizacją realizację badań statystycznych i spisów powszechnych.
 • Uczestniczy w spotkaniach zespołów krajowych i międzynarodowych o tematyce związanej z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w celu zapewnienia interoperacyjności i prawidłowego funkcjonowania budowanych, utrzymywanych i rozwijanych rozwiązań teleinformatycznych.
 • Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących tworzenia i rozwoju architektury korporacyjnej organizacji w celu usprawnienia efektywności organizacji, optymalizacji wydajności procesów biznesowych i wykorzystania zasobów.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne lub elektroniczne lub teleinformatyczne lub mechatroniczne albo wyższe i co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Wiedza z zakresu analizy i projektowania rozwiązań informatycznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami informatycznymi
 • Wiedza z zakresu sprzętu IT, systemów, aplikacji i sieci
 • Znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Przeszkolenie: szkolenie z zakresu architektury korporacyjnej, np. TOGAF lub szkolenie z zakresu zarządzania usługami informatycznymi, np. ITIL, COBIT
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość Sparx Enterprise Architect
 • Znajomość GitLab
 • Znajomość języka UML
 • Znajomość procesów systemu statystyki publicznej, jej struktur organizacyjnych i zasad funkcjonowania
 • Wiedza z zakresu modelowania biznesowego

Co oferujemy

 • Elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową (dostosowanie wymiaru etatu/indywidualny rozkład czasu pracy)
 • Dogodna lokalizacja – centrum Warszawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Praca hybrydowa – możliwość łączenia pracy stacjonarnej z pracą zdalną
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (dodatek stażowy), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach o różnorodnej tematyce
 • Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia I i II stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie)
 • Możliwość udziału w programie dofinansowania kosztów kształcenia i wsparcia dla doktorantów oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników (tzw. wczasy pod gruszą)
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, bezzwrotne zapomogi finansowe, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych lub do biletów na imprezy kulturalne
 • Kort tenisowy i boisko do siatkówki na terenie urzędu

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się 4 toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/bipofertypracykonfiguracja/3/konfiguracja/oswiadczenia_dla_kandydatow_na_stanowiska_niebedace_wyzszymi_w_sc.pdf
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. 2021, poz. 141).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 55/ST/2024. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
  532 401 194.

Wynagrodzenie brutto:  8 411 zł + dodatek stażowy.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania niezbędne
 • Test wiedzy (opcjonalnie)
 • Rozmowa kwalifikacyjna (z wymagań podanych w ogłoszeniu) prowadzona w formie wideokonferencji lub stacjonarnie w budynku GUS

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego informatycznego lub elektronicznego lub teleinformatycznego lub mechatronicznego albo kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego i co najmniej 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy w obszarze IT
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.: oświadczenie o braku pracy, pełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym – C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu architektury korporacyjnej, np. TOGAF lub z zakresu zarządzania usługami informatycznym, np. ITIL, COBIT

Aplikuj do: 12 lipca 2024

Dokumenty można składać w formie elektronicznej lub papierowej:

- w formie elektronicznej:

na adres 

lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

- w formie papierowej: 

w kancelarii Urzędu (pn.-pt. w godz. 7:00-16:15) 

lub wysyłając na adres: 

Główny Urząd Statystyczny

Biuro Organizacji i Kadr

al. Niepodległości 208

00-925 Warszawa

z dopiskiem: oferta nr 55/ST/2024

Dokumenty należy złożyć do: 12.07.2024

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/bipofertypracykonfiguracja/3/konfiguracja/klauzula_informacyjna_-_nabory_na_stanowiska_niebedace_wyzszymi_stanowiskami_w_sluzbie_cywilnej.pdf


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dagmara Kruszewska (Wydział Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi)
Publikujący informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja informacji: 28.06.2024 09:33
Sprawdź historię zmian
Do góry