Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – Pion Realizacji Badań

24.06.2020

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

statystyk  ds. realizacji badań statystycznych
w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – Pion Realizacji Badań

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

WYMIAR ETATU  1
Liczba stanowisk pracy  1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Ciechanów

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY-PEŁEN ADRES:
Urząd Statystyczny w Warszawie 
Oddział w Ciechanowie
ul. Nadrzeczna 1
06-400 Ciechanów

ADRES URZĘDU
Urząd Statystyczny w Warszawie 
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa,
 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
 • kontakty z podmiotami sprawozdawczymi w celu wyjaśnienia, korekty lub potwierdzenia prawidłowości zapisów zawartych w formularzach statystycznych oraz zapewnienia właściwej kompletności badań.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • ciekawe zadania i dobrą atmosferę w miejscu pracy,
 • przejrzyste zasady zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • dodatek stażowy do wynagrodzenia,
 • nagrody,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • pakiet socjalny,
 • „strefę” komfortu i relaksu dla pracownika,
 • udogodnienia dla rowerzystów (stojaki rowerowe) oraz zmotoryzowanych (bezpłatny parking),
 • ruchomy czas pracy,
 • możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Gromadzenie i przetwarzanie pierwotnych danych statystycznych, w tym m. in.:
  • monitorowanie spływu sprawozdań,
  • monitowanie jednostek, które nie zrealizowały obowiązku sprawozdawczego,
  • rejestracja w Portalu Sprawozdawczym lub systemie informatycznym badania danych ze sprawozdań wpływających w formie papierowej.
 • Kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań i materiałów statystycznych wpływających do Urzędu, prowadzenie wyjaśnień z podmiotami sprawozdawczymi.
 • Udzielanie sprawozdawcom informacji w zakresie prowadzonych badań statystycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość zagadnień społecznych i ekonomicznych
 • Dobra znajomość MS Office
 • Rzetelność
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania wspierającego proces realizacji badań statystycznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 lipca 2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Warszawie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. 1 Sierpnia 21
  02-134 Warszawa
  koniecznie z dopiskiem: 9/2020
  ​Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne:
  • osobiście - w kancelarii Urzędu Statystycznego w Warszawie w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 w zamkniętych kopertach
  • za pośrednictwem poczty - przesyłając na adres Urzędu
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie mający siedzibę w Warszawie (02-134 Warszawa), ul. 1 Sierpnia 21 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 § 1 i 2 ustawy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne i wymaga udzielenia zgody, która będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom, z wyjątkiem organów upoważnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych:  Agata Gołąb, 22 464 22 64, e-mail: .

INNE INFORMACJE

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 783 940 116. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty. CV, list motywacyjny i oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. Oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Aktualny wzór oświadczenia jest dostępny pod adresem http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-warszawie/.
Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa szkolnego, dyplomu lub zaświadczenia ze szkoły o jej ukończeniu.
Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Etapy naboru i narzędzia selekcji:
I część:     weryfikacja formalna ofert
II część:    test wiedzy
III część:   rozmowa kwalifikacyjna.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Anna Matuszak-Cieślak
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 24.06.2020 06:00
Aktualizacja informacji: 26.10.2022 07:58
Sprawdź historię zmian
Do góry