Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych

30.04.2019

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie
z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

 

WYMIAR ETATU 1

Liczba stanowisk pracy 2

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Warszawa

 

ADRES URZĘDU

Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa


WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno–biurowa,
 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • kontakty zewnętrzne z gospodarstwami domowymi/placówkami handlowymi w celu kontroli danych zebranych przez ankieterów statystycznych.
 • praca w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne
w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola logiczna i merytoryczna ankiet i materiałów statystycznych otrzymanych od ankieterów.
 • Wstępna analiza i kontrola poprawności wyników badań statystycznych, w tym również kontrola rzetelności pracy ankietera w terenie.
 • Przygotowanie do pracy nowozatrudnionych ankieterów oraz ich stały instruktaż.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych pierwotnych w celu monitorowania spływu materiałów statystycznych do urzędu.
 • Ocena jakości wyników badań statystycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność współpracy
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej
  albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych
  lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania wspierającego procesy realizacji badań statystycznych

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17 maja 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:        

Urząd Statystyczny w Warszawie

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa

koniecznie z dopiskiem: 20/2019

Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne:

 • osobiście - w kancelarii Urzędu Statystycznego w Warszawie w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 w zamkniętych kopertach
 • za pośrednictwem poczty - przesyłając na adres Urzędu
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie mający siedzibę w Warszawie (02-134 Warszawa), ul. 1 Sierpnia 21 – dalej „Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 917 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2018, poz. 1559) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego statystyka ds. realizacji badań statystycznych
  w Wydziale Badań Ankietowych
  , co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2019, poz. 649).
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
  3 miesięcy od daty  publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w Urzędzie
za prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych: Agata Gołąb, 22 464 22 64, e-mail: .


INNE INFORMACJE


Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 22 56. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty. Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. Oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Aktualny wzór oświadczenia jest dostępny pod adresem http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-warszawie/.

Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa szkolnego, dyplomu lub zaświadczenia ze szkoły o jej ukończeniu.

Spełnianie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy, pozwalającymi  jednoznacznie stwierdzić wymagany okres doświadczenia zawodowego (np. kopiami świadectw pracy, kopią aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kopią zaświadczenia o wykonywaniu pracy w ramach umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk).

Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Etapy naboru i narzędzia selekcji:

I część:     weryfikacja formalna ofert                                                                                                                                  

II część:    test wiedzy

III część:   rozmowa kwalifikacyjna


Naszym pracownikom oferujemy:

• przejrzyste zasady zatrudnienia i wynagrodzenia,

• ciekawe zadania i dobrą atmosferę w miejscu pracy,

• tzw. dodatek za wysługę lat do wynagrodzenia;

• nagrody,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne,

• pakiet socjalny,

• „strefę” komfortu i relaksu dla pracownika,

• ruchomy czas pracy,

• możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Kozłowska ( Urząd Statystyczny w Warszawie )
Publikujący informację: Beata Zawistowska (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 30.04.2019 09:00
Aktualizacja informacji: 26.10.2022 07:52
Sprawdź historię zmian
Do góry