Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista ds. płac w Wydziale Ekonomicznym

19.11.2019

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

specjalista ds. płac
w Wydziale Ekonomicznym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie
z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.


WYMIAR ETATU 1
Liczba stanowisk pracy 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY
Warszawa


ADRES URZĘDU
Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno – biurowa,
 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Urzędem Skarbowym w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Komornikami
  w zakresie zajęć wierzytelności.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne
  w budynku odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych
  dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie wynagrodzeń osobowych poprzez przygotowanie list wypłat w celu zapewnienia pracownikom należnych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym pracowników i zleceniobiorców i przekazywanie ich do ZUS za pośrednictwem programu "Płatnik".
 • Rozliczanie funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji.
 • Realizowanie wynagrodzeń bezosobowych poprzez przygotowanie list wypłat w celu zapewnienia zleceniobiorcom należnych świadczeń wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo - księgowej
 • Biegła znajomość ustawy: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej,
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość programu „Płatnik”
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo – księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość programu SOFTUS

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 7 grudnia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Warszawie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. 1 Sierpnia 21
  02-134 Warszawa
  koniecznie z dopiskiem: 40/2019

  Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne:
  • osobiście - w kancelarii Urzędu Statystycznego w Warszawie w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30
   w zamkniętych kopertach
  • za pośrednictwem poczty - przesyłając na adres Urzędu
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie mający siedzibę w Warszawie (02-134 Warszawa), ul. 1 Sierpnia 21 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 § 1 i 2 ustawy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne i wymaga udzielenia zgody, która będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom, z wyjątkiem organów upoważnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych:  Agata Gołąb, 22 464 22 64, e-mail: .
 

INNE INFORMACJE

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 22 56. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia
i załączone dokumenty. Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. Oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Aktualny wzór oświadczenia jest dostępny pod adresem http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-warszawie/.

Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa szkolnego, dyplomu lub zaświadczenia ze szkoły o jej ukończeniu.

Spełnianie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy, pozwalającymi  jednoznacznie stwierdzić wymagany okres doświadczenia zawodowego (np. kopiami świadectw pracy, kopią aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kopią zaświadczenia o wykonywaniu pracy w ramach umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk).

Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Etapy naboru i narzędzia selekcji:

I część: weryfikacja formalna ofert
II część: test wiedzy
III część: rozmowa kwalifikacyjna.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • przejrzyste zasady zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • ciekawe zadania i dobrą atmosferę w miejscu pracy,
 • tzw. dodatek za wysługę lat do wynagrodzenia;
 • nagrody,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • pakiet socjalny,
 • „strefę” komfortu i relaksu dla pracownika,
 • ruchomy czas pracy,
 • możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Alicja Kozłowska
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Wytworzenie informacji: 19.11.2019
Publikacja informacji: 19.11.2019 07:14
Aktualizacja informacji: 26.10.2022 07:56
Sprawdź historię zmian
Do góry