Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

magazynier-kierowca w Wydziale Administracyjnym

09.01.2020

Urząd Statystyczny w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku:

MAGAZYNIER - KIEROWCA

1 etat 

Kogo poszukujemy?

Pracownika, który oprócz wykonywania prac magazynowych będzie także realizował prace transportowe.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę na pełny etat i status pracownika państwowego,
 • stałe wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • pakiet socjalny,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne
 • wykonanie badań diagnostycznych (psychotechnika – testy sprawności psychoruchowej)

Zakres zadań:

 • prowadzenie magazynu, w tym:
  • przyjmowanie i wydawanie materiałów z magazynu,
  • wystawianie dokumentów zgodnych z obowiązującymi procedurami gospodarki materiałowej,
  • bieżące prowadzenie kartotek magazynowych,
  • współpraca z Wydziałem Ekonomicznym w zakresie uzgadniania stanów magazynowych;
 • realizacja potrzeb Urzędu w zakresie transportu, w tym:
  • kierowanie pojazdem służbowym o masie całkowitej do 3,5 tony (dostawczym, osobowym),
  • dokonywanie codziennej obsługi technicznej samochodu (zgodnie z instrukcją fabryczną danej marki),
  • dbanie o czystość pojazdu,
  • bieżące wypełnianie kart drogowych i innej niezbędnej dokumentacji,
  • przestrzeganie obowiązujących norm zużycia paliwa,
  • dostarczenie przewożonych materiałów do odbiorcy,
  • wykonywanie prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu.

Z tytułu wykonywania ww. obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie, tj. stan ilościowy magazynu, samochód, wyposażenie i paliwo.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego,
 • podstawowej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie w kierowaniu pojazdami,
 • rzetelności i terminowości,
 • pozytywnego podejścia do klienta,
 • umiejętności organizacji pracy własnej.

Oferty: CV, list motywacyjny z oświadczeniem zamieszczonym poniżej prosimy przesłać do 20.01.2020 r. na adres: 

kadryuswaw@stat.gov.pl

lub

Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. 22 464 20 77

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. 


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych w związku z udziałem w naborze na stanowisko magazyniera.

Dane osobowe wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa przekazuję* dobrowolnie i z własnej inicjatywy.


…………………............…………………..……    

(data, czytelny podpis)


* Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 
Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie mający siedzibę w Warszawie (02-134 Warszawa), ul. 1 Sierpnia 21 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne i wymaga udzielenia zgody, która będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom, z wyjątkiem organów upoważnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych:  Agata Gołąb, 22 464 22 64, e-mail: IOD_USWAW@stat.gov.pl.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Damaschke-Florczak Karolina
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 09.01.2020 10:55
Aktualizacja informacji: 26.10.2022 07:57
Sprawdź historię zmian
Do góry