Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Kierownik Wydziału w Wydziale Kadr i Szkolenia

20.08.2021

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21

Osoba na tym stanowisku:

 • Realizuje politykę kadrową w zakresie spraw pracowniczych i socjalnych oraz związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu.
 • Kieruje pracami komórki organizacyjnej w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zleconych zadań, w tym:
 • planuje, organizuje i nadzoruje prawidłową, terminową i efektywną realizację zadań komórki,
 • nadzoruje pracę zespołu podległych pracowników,
 • informuje przełożonych o stanie prowadzonych i zrealizowanych spraw,
 • wnioskuje do Dyrektora Urzędu w sprawach organizacyjnych i kadrowych dotyczących kierowanej komórki, m. in. zmian struktury, zatrudniania, awansowania, nagradzania, udzielania kar, dokształcania podległych pracowników,
 • opracowuje opisy stanowisk pracy oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego,
 • dokonuje oceny podległych pracowników,
 • nadzoruje opracowanie okresowych analiz i sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • organizuje stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, egzekwuje przestrzeganie zasad bhp i ppoż przez pracowników.
 • Inicjuje i podejmuje nowe prace Wydziału, w tym:
 • rozpoznaje potrzeby w zakresie doskonalenia działalności wydziału/oddziału/Urzędu,
 • opracowuje i wdraża nowe projekty oraz rozwiązania usprawniające realizację zadań,
 • Przygotowuje dokumenty do rozstrzygania spraw spornych i skarg - dokonuje wstępnej analizy problemu, przedstawia propozycje jego rozwiązania oraz współpracuje z radcą prawnym w tym zakresie.
 • Opracowuje projekt programu rozwoju i promocji kadr Urzędu, dokonuje jego okresowej analizy i oceny.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Anna Matuszak-Cieślak
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 20.08.2021 07:04
Aktualizacja informacji: 04.09.2023 11:23
Sprawdź historię zmian
Do góry