O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Status prawny

Urząd Statystyczny w Poznaniu należy do służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.),
 • Statutu Urzędu Statystycznego w Poznaniu, wprowadzonego zarządzeniem nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu (Dz. Urz. GUS Nr 14, poz. 14 z późn zm.),
 • Regulaminu organizacyjnego Urzędu Statystycznego w Poznaniu, wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 11 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2017 r. (znak: POZ-WO.0220.11.2017),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn zm.).

Przedmiot działalności i kompetencje

Do zadań Urzędu Statystycznego w Poznaniu należy:

 • organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
 • zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej,
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
 • prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych:
  • REGON - podmiotów gospodarki narodowej,
  • TERYT - podziału terytorialnego kraju, w części obejmującej obszar województwa wielkopolskiego,
 • przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych,
 • współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa wielkopolskiego,
 • rozpoznawanie oraz analiza zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania,
 • prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym,
 • prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa wielkopolskiego,
 • przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa wielkopolskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom,
 • współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań,
 • prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
 • realizowanie zadań ogólnopaństwowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, m.in:
  • organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz przygotowywanie opracowań i analiz w zakresie statystyki krótkookresowej,
  • prowadzenie prac nad doskonaleniem systemu informacji statystycznej dla miast, a w szczególności inicjowanie badań, opracowywanie metodologii i koordynacja działań w zakresie statystyki dużych miast,
  • prowadzenie prac nad wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów dla potrzeb statystyki publicznej, a w szczególności statystyki lokalnej,
  • prowadzenie prac w zakresie projektowania, zasilania i administrowania bankiem danych makroekonomicznych,
  • prowadzenie prac w obszarze administrowania i utrzymania systemu monitorowania polityki rozwoju.

Do góry