Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy informatyk do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki

28.07.2020

Urząd Statystyczny w Opolu
Dyrektor
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
starszy informatyk
do spraw obsługi informatycznej
w Wydziale Informatyki


Wymiar etatu:  1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole

Miejsce wykonywania pracy:
Opole


Warunki pracy
Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.


Zakres zadań
obsługa i utrzymanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych statystycznych

administrowanie i utrzymanie systemów bazodanowych

administrowanie i utrzymanie stacji roboczych oraz zainstalowanego na nich oprogramowania

współpraca z twórcami systemów informatycznych służących do przetwarzania danych statystycznych

dokonywanie importu danych z systemów służących do zbierania danych statystycznych do wewnętrznych aplikacji oraz eksportu tablic i danych wynikowych do aplikacji

pomoc, wsparcie i szkolenie pracowników - użytkowników systemów informatycznych służących do przetwarzania danych statystycznych


Wymagania niezbędne
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w administrowaniu systemami operacyjnymi Windows w zakresie stacji roboczych oraz serwerów, systemami bazodanowymi SQL/konfigurowaniu i serwisowaniu sprzętu teleinformatycznego/zarządzaniu sieciami IP/zabezpieczaniu systemów informatycznych przed zagrożeniami
znajomość systemów Windows Server 2012 (w tym znajomość usług katalogowych Active Directory)

znajomość systemów operacyjnych Windows 10

znajomość systemów bazodanowych Windows SQL Serwer

wiedza z zakresu zabezpieczenia systemów informatycznych

Umiejętność instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów technicznych dotyczących: sprzętu, aplikacji, systemów operacyjnych, sieci, MS Office

znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym ustawy o statystyce publicznej
znajomość ustawy o służbie cywilnej
znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
posiadanie obywatelstwa polskiego
korzystanie z pełni praw publicznych
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe
znajomość systemów wizualizacji: Vmware, Hyper-V

wiedza z zakresu zarządzania macierzami dyskowymi i bibliotekami taśmowymi

znajomość środowiska PowerShell

znajomość tworzenia zapytań w języku SQL

znajomość sieci LAN, WAN, VPN

dokumenty i oświadczenia niezbędne
cv i list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


dokumenty i oświadczenia dodatkowe
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Terminy i miejsce składania dokumentów
dokumenty należy złożyć do: 07 sierpnia 2020 r.
decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
45-064 Opole

Dane osobowe- klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu, siedziba Urzędu:  ul. Kołłątaja 5B, 45-064 Opole;
2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm. ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559);
3) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
6) w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: IOD_USOPL@stat.gov.pl.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż 3 m-ce od daty rozstrzygnięcia naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO);
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydatki/kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie BIP Urzędu. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowane kandydatki/kandydaci. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Pracownikom oferujemy:

pracę w korpusie służby cywilnej

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

dodatki do wynagrodzenia: dodatek za wysługę lat (od 5 do 20% uzależniony od stażu pracy), "13 wynagrodzenie", nagrody jubileuszowe

"ruchomy czas pracy"- możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godz. 7.00 a 8.00

Fundusz Socjalny

możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny

możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Opolu
Autor informacji: Agnieszka Fudala
Publikujący informację: Agnieszka Fudala
Publikacja informacji: 28.07.2020 07:00
Aktualizacja informacji: 27.07.2020 11:37
Sprawdź historię zmian
Do góry