O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Opolu działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 649 z późn. zm.),
 • zarządzenia nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2012 r. (Dz. Urz. GUS z dnia 27 marca 2012 r., poz. 14 z późn. zm.),
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 10/2019 z późn. zm. Dyrektora Urzędu Statystycznego w Opolu z dnia 7 czerwca 2019 r.

Zadania Urzędu Statystycznego w Opolu:

 • zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analiza danych statystycznych,
 • prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych,
 • prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa opolskiego,
 • współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa opolskiego,
 • rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa opolskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania,
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa opolskiego, w tym także uwzględniających porównania z innymi regionami,
 • prowadzenie badań i analiz regionalnych istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich samorządu poprzez opracowywanie analiz dotyczących województwa opolskiego,
 • prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa opolskiego,
 • współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej,
 • przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa opolskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom,
 • prowadzenie na terenie województwa opolskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej we współpracy z Ośrodkiem Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
 • prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnienie danych z rejestru REGON,
 • prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT na obszarze województwa opolskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic),
 • prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa opolskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT i innych rejestrów statystycznych,
 • współpraca z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań,
 • prowadzenie badań dotyczących obszaru województwa opolskiego wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej,
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa opolskiego.

Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w następujących obszarach: ceny towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych, ceny producentów wyrobów spożywczych, ceny robót i obiektów drogowych oraz mostowych, ceny w handlu zagranicznym, ceny producentów usług i ceny w rolnictwie oraz współpracuje z właściwym departamentem GUS w zakresie:

 • prowadzenia prac dotyczących aktualizacji operatów do badań statystycznych i tworzenia kartotek,
 • przygotowywania wzorów formularzy i kwestionariuszy (w tym elektronicznych) wraz z objaśnieniami,
 • gromadzenia, kontroli i akceptacji zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich,
 • oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, analiz przyczyn braków odpowiedzi i podejmowania działań naprawczych,
 • przygotowywania założeń i tworzenie systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych oraz współudziału w ich testowaniu,
 • doskonalenia funkcjonujących narzędzi badawczych i wprowadzania nowych technik realizacji badań w celu ograniczenia obciążenia respondentów, przyspieszenia opracowania wyników i dostarczenia ich odbiorcom oraz ograniczania kosztów badań,
 • tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych.
Do góry